Oud Nieuws

CDA wethouder in Almere

Almere 29 Mei 2001
Wim Faber krijgt portefeuille van financiŽn, ouderenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Gisteravond hebben VVD, PvdA, GroenLinks en CDA overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling. Wim Faber, de huidige fractievoorzitter van het CDA in Almere, wordt wethouder van financiŽn (uitgezonderd de meerjareninvesteringsvisie) en gezondheidszorg, ouderenwerk en maatschappelijke dienstverlening. Donderdagavond worden de wethouders van het nieuwe college benoemd.

Het CDA is zeer tevreden met de portefeuille van hun nieuwe wethouder. Op de persconferentie na de onderhandelingen werd Wim Faber als nieuwe wethouder gepresenteerd. Hij zei daarbij dat hij graag een bijdrage wil leveren aan de stabiliteit en continuÔteit van het stadsbestuur.

Wim Faber heeft de laatste weken een grote rol gespeeld in het gezamenlijk optreden van de oppositiepartijen met als doel het zo snel mogelijk uit de bestuurlijke impasse te komen. Na de wethouderscrisis in Almere trad Wim Faber op als woordvoerder van de gezamenlijke oppositiepartijen. De
oppositie wilden verbreding van het college om de draagkracht te verhogen.

Wim Faber had eerder gezegd: ďDe toekomst van Almere mag geen speelbal worden van de politieke golven van dit moment. Wanneer we golven willen maken doen we dat wel rond de verkiezingenĒ

De afbakening van de beleidsterreinen wordt binnenkort op schrift gesteld.
Het algemene financiŽle beleid zal bij Wim Faber terecht komen.
PvdA-wethouder Bijl krijgt het beleidsterein van de meerjarige investeringsvisie, dat nog volledig opgezet moet worden, maar waar al eerder sprake van was.
Tegelijk met de portefeuilleverdeling van de wethouders werd ook het aktielijstje gepresenteerd van het college. Het CDA heeft daarbij belangrijke punten aangedragen, onder andere ZMLK-onderwijs, structureel geld voor onderwijs, hoge prioriteit bedrijventerreinen en parkbeheer.

Tekst namens het CDA: Johan van der Kroef


Van Hoogenhuizen: PvdA had machtshonger
en een beschamende vertoning van de VVD

Almere 29 Mei 2001
In een interview voor omroepflevoland-radio bijt de aan de kant gezette wethouder Van Hoogenhuizen nog eens flink van zich af.

Beschamend
Het hele gedoe rondom haar noemt zij richting VVD; haar eigen partij, een beschamende vertoning.

Van de zijde van de fractie heeft zij, behalve 1 telefoontje van Sinke, nooit iets vernomen. (Zie ook "Van Hoogenhuizen moet doen wat ze niet laten kan").

Ik vernam toen dat de hele fractie niet meer met mij wilde samenwerken. Ik ben nog steeds niet in de gelegenheid gesteld om mijn verhaal te doen
    
Pauline van Hoogenhuizen
De VVD is vastgelopen. Het is wel makkelijk om alle problemen af te schuiven naar mijn persoon; iemand die thuis zit.
Er is echter nog steeds sprake van een gespleten VVD- fractie.

Machtswellust van de PvdA
De benoeming van Faber noemt zij een klein punt, gezien de nog korte duur die het college zit. Tot de zomervakantie zullen er nog enkele belangrijke zaken afgehandeld worden. Na het zomerreces zal men zich opmaken voor de verkiezings-strijd. Dus de benoeming van Faber is in wezen onbelangrijk.

Wat wel belangrijk is dat ten koste van de VVD een aantal posten in handen gekomen zijn van de PvdA, die zij van machtshonger beticht.
Het is duidelijk dat de VVD aan invloed heeft ingeboet in het College.

De burgemeester
    
Burgemeester Ouwerkerk

Of er veel ruzie was binnen het College? Volgens Van Hoogenhuizen was dat niet het geval. Zij betitelt zichzelf als iemand die voor de zaak gaat en zegt wat ze denkt.
Er moest gewoon een VVD-wethouder weg. Ik was een makkelijke prooi omdat ik toch thuis zat. (wegens ziekte).
Die 3 VVD-wethouders waren gewoon lastig voor de andere partijen.
De PvdA wilde gewoon meer macht krijgen.

Dat burgemeester Ouwerkerk in de pers bekend maakte dat hij regelmatig met haar over haar functioneren had gesproken, noemt Van Hoogenhuizen "volstrekte flauwekul".
Volgens Van Hoogenhuizen is het zo, dat de burgemeester (Ouwerkerk) zich vaak met politiek inhoudelijke zaken bemoeide en dat hij zich ook met haar portefeuille wilde bemoeien. Daar was ik niet van gediend, aldus Van Hoogenhuizen, en daar hebben we wel eens over gesproken.

Van Bemmel
Een week voor de beruchte raadsvergadering van 10 mei is in de fractie afgesproken dat er een verklaring in de raad gegeven zou worden waar ieder achter kon staan. Ook ik, aldus Van Hoogenhuizen.
    
Cees van Bemmel

De verklaring is opgesteld door Cees Van Bemmel (ex-wethouder VVD en voorzitter van de afdeling Flevoland en tegenwoordig directeur bij het bouwbedrijf Van Wijnen). Het College viel n.a.v. die verklaring...........

De fractie-voorzitter (Debora Korporaal) zou die verklaring in de raad voorlezen. In de dagen voor de raadsvergadering werden er verklaringen opgesteld en ondertekend waarvan niet iedereen op de hoogte was. Die verklaring die ondertekend was door 7 fractieleden werd mij pas een uur voor de raadsvergadering bekend.
Er zijn een heleboel fouten gemaakt.

Halbesma
    
Halbesma

Ik voel me er niet schuldig aan dat ik die brief van Halbesma openbaar heb gemaakt. Die brief was van vůůr de brief van het College (inclusief Halbesma), waarin men mij van allerlei zaken beschuldigde.
Het was geen vertrouwelijke brief. Ik heb me daar goed over laten adviseren door mijn advocaat.
Halbesma heeft zich mede schuldig gemaakt aan achterkamertjespolitiek.

De reden voor mijn aftreden
Die ligt duidelijk in het laten inboeten van de VVD aan invloed en macht ten gunste van de andere partijen.
Er moest gewoon een VVD-wethouder weg.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Oude wijn in nieuwe zakken

Almere 29 Mei 2001
Maandagavond 28 mei is er door VVD, GL en de PvdA met het CDA verder onderhandeld over de invulling van de portefeuilles voor het ´nieuwe´ collegelid Wim Faber (CDA).

Faber krijgt de portefeuilles financiŽn en welzijn.
FinanciŽn wordt ingeleverd door Halbesma (VVD) en welzijn viel eerder onder Bijl (PvdA).

Alle wethouders uit het ´oude´ college treden weer aan, zodat het college nu zal gaan bestaan uit 2 wethouders voor de VVD, 2 voor de PvdA, 1 voor GL en 1 CDA-wethouder.


Het beursje van Faber
De PvdA kwam als een Phoenix uit de as van het ´oude´ college naar voren. Die krijgen ook een belangrijk onderdeel in hun portefeuille; de post het MIP. (Meerjaren Investerings Programma). Deze is losgemaakt van de portefeuille financiŽn waarmee de portefeuille van Faber minder ´waard is geworden´. Het MIP behartigt de gelden die voor de toekomst van Almere van belang zijn.
De grote portemonnee (het MIP) zit dus bij de PvdA (wethouder Bijl) en het ´beursje van Faber´ is minder gevuld.

Voorafgaand aan de onderhandelingen die Faber met zijn (nu) nieuwe collega´s had was er een bijeenkomst met de ´oude´ oppositie (inclusief Faber) , waarin de gang van zaken van de afgelopen weken geŽvalueerd werd.
Na het vertrek van Faber bleef de ´nieuwe´ oppositie over (zonder Faber).

Wonden likken
Verwacht wordt dat de oppositie (de nieuwe dan) zo langzamerhand al haar kruit verschoten heeft en verder niet veel meer zal klaar maken en niets anders rest dan de wonden te likken.

Van een eenheid in oppositie-voeren is door het vertrek van Faber niet veel meer over. D´66 is als onbetrouwbaar neergezet (vooral door de VVD) en ook heeft D´66 zich vergaloppeerd tijdens de onderhandelingen.

Waar het ging om het laten beantwoorden van de vragen (door de leden van het ´oude´college) over de rol van deze lieden persoonlijk (inclusief de burgemeester) is genoegen genomen met een toezegging dat die vragen beantwoord zullen worden.

Tijdens de onderhandelingen werd deze toezegging gedaan door een niet (´oud´-)collegelid; Heleen Visser van GroenLinks.

Hoe ver D´66, die daar genoegen mee nam, van de werkelijkheid is afgedwaald behoeft geen verdere illustratie.
Als D´66 zich de komende maanden niet houdt aan haar eigen belofte (tijdens de onderhandelingen) dat zij zich mede zullen inzetten voor een ´rustig´ en gestabiliseerd college en gemeentebestuur, zal D´66 het nog jaren kunnen schudden en dan nog afgezien van de te verwachten povere verkiezingsreslultaten voor D´66 bij de eerstkomende verkiezingen.

Wethouder Halbesma (VVD), die zich met zijn "beste Pauline"-brief, volgens Faber, volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig heeft betoond, hoeft zich geen zorgen te maken.

Tekst: ruud van den bosch
Foto: Omroep Flevoland