Oud Nieuws

Hilverts versus openbaar onderwijs bij "Rondom Tien"

Almere 08 Juni 2001
Bestuursmanager D. de Vries: "Ouders moeten beter luisteren"
    
Geheel links mevrouw Hilverts (op de rug gezien) en geheel rechts D. de Vries van de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

In het programma "Rondom Tien" werd gisteren aandacht besteed aan het feit dat ouders zich steeds meer met het onderwijs van hun kind gaan bemoeien.

Honkbalknuppel-advocaten
Een vertegenwoordiger van de onderwijsbond (ABO) legde uit dat het een tendens is dat steeds meer ouders zich met adviezen, vanuit de basisschool over het vervolgonderwijs van hun kinderen, niet kunnen verenigen.
De een kiest voor een honkbalknuppel om de leerkracht af te rossen en de ander kiest voor een advocaat om zijn gelijk proberen te halen.

Advocate Dammers krijgt steeds meer ouders die zich tot haar wenden in hun strijd tegen scholen. Zij twijfelt of er wel voldoende deskundigheid is bij scholen en leerkrachten: "Als ouders zich tot de school wenden laten scholen ze in de kou staan. Ze voeren hun plannen en toezeggingen niet uit en als ouders de problemen van hun kind aankaarten (dyslexie bijvoorbeeld) dan luisteren scholen daar niet naar en doen er niks mee".

Almere-het ´geval´ Hilverts
Al eerder besteedde de Volkskrant aandacht aan het verhaal van de Almeerse moeder die het er beslist niet mee eens is dat haar dochter door een leerkracht werd bestempeld als een i-leerling, die individueel voortgezet onderwijs nodig zou hebben.
Zelf heeft zij een testbureau in de arm genomen die constateerde dat haar dochter een ´normale´ vmbo-leerling zou zijn. (vmbo=voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).

Geen Cito-toets
    
Mevrouw Hilverts
In de uitzending deed Hilverts een boekje open over de gang van zaken op de Openbare basisschool "De Torteltuin" in Almere.

Zij werd er niet in tegengesproken toen zij in de uitzending stelde dat op de basisschool van haar dochter (en ook op andere basisscholen in Almere) géén Cito-toets werd afgenomen.
Dat heeft zij zelf laten doen door een testbureau, die constateerde dat haar dochter een normale leerling was.
De bestuurscommissie openbaar onderwijs in Almere (BOO) gaat echter af op het advies van de leerkracht van groep 8 van de basisschool ´De Torteltuin´.

Haar dochter zit al een jaar thuis omdat zij niet geplaatst wordt op een school voor voortgezet onderwijs (in haar geval het "Helen Parkhurst-College te Almere) omdat die haar eerst wilden toetsen. In het artikel in de volkskrant stelt een andere bestuursmanager dat geen enkele school voor Openbaar voortgezet onderwijs in Almere de dochter van Hilverts zonder test zal plaatsen.

Hilverts: "Dat is dus geen onafhankelijke toets meer. Er ligt al een advies van de basisschool dat Eveline individuele begeleiding nodig heeft; dus de uitslag van de toets staat al bij voorbaat vast, terwijl een onafhankelijk testbureau iets heel anders uitwijst".

Almeerse scholen ongastvrij
De presentator (Cees Grimbergen-ncrv) opperde dat met haar akties mevr. Hilverts meer kwaad dan goed doet voor haar dochter want die zit nu inmiddels meer dan een jaar thuis en gaat - ondanks de leerplicht- niet naar school.
Volgens Hilverts lag dat aan de ongastvrijheid van de Almeerse scholen (voor voortgezet onderwijs) en de houding van het Openbare Schoolbestuur Almere. Die maakten het onmogelijk dat haar kind naar school gaat, omdat ze eerst aan een test onderworpen moet worpen, waarvan de uitslag bij voorbaat vaststaat. Zij is het met die procedure niet eens.

8 leerkrachten in 1 jaar
Hilverts stelde voorts dat het wellicht allemaal kwam door de vele leerkrachten die haar dochter op de "Torteltuin" te ´verwerken´ had gekregen.
In groep 7 had haar dochter drie leerkrachten gehad en in groep 8 maar liefst acht verschillende leerkrachten.

Het Schoolbestuur voor het Openbare onderwijs Almere: "Ouders luisteren niet goed"
    
Douwe de Vries
Namens de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere was bestuursmanager Douwe de Vries aanwezig.
Op het verwijt van Hilverts dat zij helemaal niet ingelicht was door de school "De Torteltuin", dat het niet zo goed met haar dochter zou gaan antwoordde hij als volgt: "Dat komt omdat de ouders niet goed luisteren. Bovendien zijn wij door de rechter in het gelijk gesteld, dat wij zo mogen handelen uit zorg voor Eveline (de dochter van Hilverts). Mevrouw weigert haar dochter die test te laten ondergaan, waardoor wij die zorg niet kunnen verlenen."

En...."Ze had gewoon beter moeten luisteren; we worden niet gek van haar, maar we hebben genoeg gesprekken met haar gevoerd. Ouders dienen de deskundigheid van leerkrachten te respecteren. Daar ligt voor ouders de grens".


tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: van tv. scherm uitzending NCRVUitgeprocedeerde asielzoekers krijgen steun Almere

Almere 08 Juni 2001
Wethouder Van Ling (GroenLinks) wil dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers steun krijgt van de gemeente Almere.

Uitgeprocedeerd betekent vertrekken
Uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland worden na 4 weken (28 dagen) zonder pardon uit de centra gezet. Dit is landelijk beleid.
Hierna moet de uitgeprocedeerde het maar uitzoeken en zelf mogelijkheden zoeken om naar het land van herkomst terug te keren.

Veel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers blijven echter in Nederland en gaan een bestaan in de illegaliteit tegemoet, vaak met hele gezinnen.
Dit levert voor de Nederlandse samenleving ongewenste bijverschijnselen op. Te denken valt hierbij aan criminaliteit, zwart werk e.d., maar ook volksgezondheidsproblemen dienen in aanmerking genomen te worden.

Almere wil opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
Wethouder Van Ling (GL) zal de gemeenteraad van Almere voorstellen om voor bepaalde groepen uitgeprocedeerden opvang te regelen voor maximaal drie maanden
    
van Ling

De betrokken asielzoekers moeten bereid zijn mee te werken aan hun daadwerkelijk uitzetting. De kosten voor zo´n 60 personen per jaar en de benodigde opvang (20 ´bedden´) wordt geraamd op 0,75 Miljoen gulden op jaarbasis.

Of naast het reguliere Asiel-Zoekers-Centrum (AZC) nog een aparte opvang voor ´uitgeprocedeerden´ zal komen is nog niet bekend. De wethouder wil eerst in overleg met de Woningbouwverenigingen om te bezien of daar mogelijkheden liggen.


Van Ling: Landelijke overheid moet meebetalen
Vanuit de landelijk politiek wordt verschillend gedacht over de handelwijze van gemeenten zoals Almere. Hiermee zou het landelijke strenge ingezette beleid t.a.v. ´uitgeprocedeerden´ doorkruist worden.

Volgens Van Ling echter is er van ´burgerlijke ongehoorzaamheid´ geen sprake omdat het slechts om een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers zou gaan. Sterker....; Van Ling wil de landelijke overheid aanspreken op de kosten die Almere moet maken, omdat zij van mening is dat er een lacune in de landelijke wetgeving zit, over deze gevallen.

Noot v.d. redactie: Wethouder de Schutter
uit Dronten wil hetzelfde!


Tekst: Ruud van den Bosch

Nog meer geld in onderwijs.

Almere 08 Juni 2001
De komende 3 jaar gaat Almere 250 Miljoen pompen in onderwijs (o.a. huisvesting)
    
Slecht onderhoud

Nog niet zo lang geleden maakte onderwijs-wethouder Smeeman (VVD) bekend dat een eerste aanzet hiertoe gegeven zou worden met een bedrag van 24 miljoen.

Onder leiding van onderwijskundige Ed Veenstra werd een projectgroep ingesteld, die met dit bedrag aan de slag is gegaan en onderzoek heeft verricht. Het nu, door de gemeente voorgestelde bedrag, is 250 Miljoen gulden groot.

Huisvesting
Met dit geld zal o.a. de huisvesting van scholen een nieuwe impuls krijgen. In het (jonge) verleden bleken er grote problemen te ontstaan als scholen ruimtegebrek kregen. Leerlingen moesten over vrij grote afstanden naar andere scholen, waar nog wel lokalen vrij waren. Ook zal er geld gestoken worden in het opknappen van de scholen, die jarenlang slecht onderhouden zijn.

Brede school
Ook zal het projekt "Brede School" (een eerder strijdpunt tussen wethouder Spruit en Van Hoogenhuizen) kunnen profiteren van de geldstroom. De Brede School kenmerkt zich doordat in één gebouw diverse voorzieningen, die een raakvlak met het onderwijs hebben, worden opgenomen. Te denken valt aan bibliotheek, kinderopvang en buurtwerk.

Voorlees-oma´s
Bij de Almeerse PvdA leeft t.a.v. onderwijs het verlangen om
voorlees-oma´s en voorlees-opa´s in te zetten. Deze partij wil dat er ook gelden moeten komen om vrijwilligers (in het algemeen) te begeleiden. Of de gelden uit de onderwijs-kwaliteitsimpuls ook naar deze opa´s en oma´s zullen vloeien zal de verdere uitwerking van de plannen uitwijzen.

Een ander idee is, om bij wijze van proef, op 10 scholen zogenaamde lerarenteams te vormen. Ieder klas zal dan begeleid worden door de reguliere leekracht, bijgestaan door een leerkracht-assistent (bijvoorbeeld een student van de opleiding Pabo) en een klassenassistent/verzorger (m/v).

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch