Oud Nieuws

Almeerse basisschool "De Vedelaar" krijgt van Inspectie een onvoldoende.

Almere 30 Augustus 2001
In het jaar 2000 onderzocht de Onderwijsinspectie (de ogen en oren van de minister) de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
Openbare basisschool "De Vedelaar" uit de Muziekwijk in Almere Stad, heeft de twijfelachtige eer in de top 100 van de slechtste scholen in Nederland te zijn opgenomen.
Cito-toets
De school zelf verdedigt zich (zoals op Omroep Flevoland gemeld door een leerkracht van de school) dat de "Vedelaar" zou zijn afgerekend op de slechte resultaten van de cito-toets, die leerlingen afleggen aan het einde van hun basis-school-loopbaan.
De school verengt hiermee het Inspectie-onderzoek tot de resultaten van de school die zijn behaald op deze toets. Alsof dat niet erg genoeg is?

Van alles mis
De Inspectie laat in haar rapport weten (zoals vermeld in de Volkskrant) dat de scholen die slechtst scoren op alle gebieden tekort schieten: de kwaliteit van de lessen laat te wensen over, de leermiddelen zijn -sterk- verouderd, er wordt slordig omgesprongen met de lestijd (lees: er wordt te veel gelummeld tijdens de lessen door de leerkrachten) en zwakke leerlingen krijgen onvoldoende aandacht.

Openbaar Onderwijs
Het is opvallend dat landelijk de scholen voor Openbaar Onderwijs het slechts scoren, evenals de zogenaamde "zwarte scholen" (scholen met veel leerlingen van buitenlandse herkomst).
Beide scoren op de lijst van slechtste scholen 8%.
Bij de scholen van bijv. katholieke signatuur is dat slechts 2%.


Geen Cito toets in Almere
Vanaf het prille begin is er in Almere gn cito-toets afgenomen, omdat ervan werd uitgegaan dat het kontakt tussen de basis-school en de school voor voortgezet onderwijs voldoende waarborgen bood.
Toen bleek dat daar nogal wat onvrede (ook bij ouders over bestond) heeft De Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere besloten de cito-toets alsnog voor de Openbare basisscholen in te voeren.

Rondom 10
    
Mevr. Hilverts

Dat er veel problemen waren op het gebied van de overdracht van leerlingen in Almere bleek uit het ´beruchte´ geval van de Almeerse familie Hilverts, die in een uitzending van "Rondom Tien" een boekje opendeed over het onderwijs in Almere vwb. deze problemen. In de uitzending werd haar door bestuursmanager D. de Vries van het Openbare Onderwijs Almere te verstaan gegeven, dat zij beter naar de leerkrachten van de basisschool (in haar geval De Torteltuin) had moeten luisteren omdat die tenslotte professionele experts zouden zijn.

Enige tijd later kondigde BOO aan dat de cito-toets zou worden ingevoerd.

Het is dan ook opvallend dat de Openbare school "De Vedelaar" nu het excuus aanvoert dat zij, door de Inspectie, afgerekend zijn op de slechte resultaten van de cito-toets. Een zeer zwak en onwaarachtig excuus.

Tekst, foto´s en scans: Ruud van den Bosch

3 banen per woning in 2016 in Almere Poort

Almere 30 Augustus 2001
Woensdag 29 augustus werd er een persbijeenkomst gehouden in het Stadhuis van Almere over de werklokaties van Almere Poort.

    
Wonen, werken, winnen in Almere Poort

Behalve de pers (lokaal, regionaal, landelijk en vakpers) waren ook uitgenodigd de in- en extern betrokkenen bij de planontwikkeling en marktpartijen.

Zowel Douwe Halbesma, wethouder Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Werkgelegenheid als Lies Spruit, wethouder Economische Zaken, voerden het woord.

Nieuwe uitdaging
Beiden lieten weten dat dit nieuwe stadsdeel weer een nieuwe uitdaging betreft: de lat wordt hoog gelegd en de plannen zijn ambitieus! Almere Poort moet op korte termijn niet alleen plaats bieden aan 10.000 woningen en 90.000 m2 sport en leisure, maar vooral aan meer dan 30.000 nieuwe banen (alleen al op deze lokatie)
    
Persconferentie. Inzet: Halbesma en Spruit


Vergelijking
´Poort´ zal daarmee in 2016 qua inwonertal net zo groot zijn als Almere Haven nu (25.000 inwoners), maar daarmee houdt de vergelijking ook wel op. In ´Poort´moet het barsten van de werkgelegenheid.
Het zgn. ´stedebouwkundige plan´ dat Almere presenteerde omvat maar liefst 450.000 m2 kantoorruimte en voor bedrijven-terreinen staat voor ´Poort´ 60 hectare ingepland. Daarnaast zal bij het geplande Sportcomplex Omniworld, in het stadscentrum en in de woonwijken ook nog eens zo´n 170.000 m2 kantoorruimte neergezet worden.

Infrastructuur
Belangrijk punt in alle plannen is de bereikbaarheid: die moet op orde komen!
Er moet goed onderhandeld worden met het Rijk en ook de A6 moet worden doorgetrokken naar de A9. Dat duurt allemaal vreselijk lang, dus zal hierin snel resultaat geboekt moeten worden.
Als alles gaat zoals men hoopt, zullen eind 2003 de eerste panden opgeleverd worden.
    
Wonen, werken, winnen

Kretologie
Almere profileert zich op allerlei gebied met kreten en slagzinnen, zoals "´t kn in Almere". Voor dit projekt is de kreet bedacht "Wonen, werken, winnen"; waarbij opgemerkt werd dat ´winnen´ niet alleen slaat op sport (Omniworld is in de nabijheid) maar gewoon de goede kombinatie van prettig wonen (dicht bij je werk) en werken (in een mooie omgeving). En dan volgt automatisch: winnen.

Euroquartier
Het eerste woongebied dat ontwikkeld zal worden heeft de werknaam ´Euroquartier´ meegekregen.
Dit woongebied ligt in/nabij het toekomstige centrum van Almere Poort. Komend voorjaar zullen hiervoor de plannen gepresenteerd worden.

    
De heer Baars Amvest/Woningbouwvereniging WVA
    
Mevr. N. de Vries van de MVRDV

Het plan Werkstad Poort is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. het stedenbouwkundig bureau MVRDV. Voor de ontwikkeling van het woongebied ´Euroquartier´ wordt o.a. door Almere o.a. samengewerkt met Amvest / Woningbouwvereniging WVA. Het ligt in de bedoeling dat ´Poort´ in 2004 een eigen NS-station heeft.

Mevrouw de Vries
Mevrouw de Vries van de MVRDV besteedde aandacht aan aan de werkomgeving, ofwel de buitenruimte. o.a. een groot groen gebied tussen stadsrand en de A6. Er is ook rekening gehouden met voorzieningen als eethuisjes, theetuin en rekreatieve voorzieningen.
    
Het boekwerkje kreeg aandacht

Almere Poort is eigenlijk te vergelijken met verschillende stukken pizza, met ieder een eigen sfeer, meestal met veel bomen en groen tussen de gebouwen, waar men ook kan recreeren (in de lunchpauze bijv); soms dicht bij het station, soms dicht bij het strand.

Netwerken
Na de presentatie was er gelegenheid tot vragen stellen aan de 3 sprekers, met de bedoeling dat het een levendige en boeiende bijeenkomst zou worden. Helaas bleef die discussie beperkt tot enige kritische vragen van de Pers......Na afloop werd er in ´de wandelgangen´ wel druk ge-netwerkt.

Tekst: Greta Verduin en Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en Thijs Wartenbergh