Oud Nieuws

6.700 Antillianen zoek in Almere

Almere 25 September 2001
Flevolands korpschef Geert Horstmann heeft de knuppel in het Almeerse hoenderhok gegooid.
    
Geert Horstmann Foto Omroep Flevoland

Horstmann: 150 criminele Antillianen in Almere
Volgens uitlatingen van hem in het Algemeen Dagblad van 22 september jl. verblijven er in Almere 10.000 Antillianen, waarvan 150 (zware) criminelen.

    
Lies Spruit
Reeds jaar en dag zorgt een deel van deze bevolkingsgroep voor grote problemen in Almere en zijn die voor een groot deel verantwoordelijk voor de criminele activiteit in Almere.
Wethouder Lies Spruit (PvdA) trok vorig jaar nog aan de noodklok en wist zonder slag of stoot een flink bedrag ter bestrijding hiervan door de raad te loodsen. (een Antilliaans jeugdhonk moest er komen; kwam niks van terecht, tot voor kort geleden er iets uit de bouwklei kwam).

Ouwerkerk; landelijk nieuws
Burgemeester Ouwerkerk van Almere onderkende het probleem al langer. In een landelijke tv.-rubriek wees hij de Antillianen aan als zijnde de grootste veroorzakers van overlast op de Flevolijn Amsterdam-Lelystad
    
Hans Ouwerkerk

Ouwerkerk zei toen letterlijk: "Ik durf het ook te zeggen en ik wil het ook. Het gaat voornamelijk om Antillianen". Door deze uitspraken van Ouwerkerk kwam de lijn A´dam/Lelystad bekend te staan als de ´drugslijn´ en de problemen die Antilliaanse jongeren veroorzaakten tav. treinpersoneel en passagiers werd landelijk nieuws.

Cijfers; een bom
De cijfers die Horstmann in de krant noemde (10.000 Antillianen; waarvan 150 zwaar crimineel) zijn als een bom ingeslagen in Almere.
    
Ruud Pet
Ruud Pet (fractievoorzitter Groen Links) maakte onmiddellijk bekend dat hij hierover vragen aan het College van B&W zou stellen.

Ouwerkerk maakte direct bekend dat de cijfers van Horstmann hem onbekend zijn.
Pet ging altijd uit van 3300 Antilliaanse inwoners en 15 criminele Antillianen.

Wel degelijk 10.000; merendeel ´illegaal´
Naar nu bekend geworden wonen er in Almere wel degelijk 10.000 Antillianen. Echter zo´n 6700 zouden daarvan niet ingeschreven staan bij de gemeentelijk basisadministratie en verblijven dus ´illegaal´ in Almere.
Zij krijgen geen uitkering, vervelen zich, hebben geen werk, met alle gevolgen (kleine en grote criminaliteit) van dien.

Beleid
Het (in gang gezette) beleid in Almere heeft altijd slechts rekening gehouden met de officiële cijfers (3300/15). Hortsmann heeft waarschijnlijk gelijk dat zijn (politie-)administratie spreekt van 150 criminele Antillianen, omdat aannemelijk is dat onder de ´illegalen´ (6700) een groter aantal delict-plegers gevonden wordt. De zaak doet een beetje denken aan de ´Bijlmerramp´ waar toen ook naar voren kwam dat veel inwoners daar ´illegaal´ verbleven en in de officiële cijfers niet voorkwamen.

Schrik; "we weten van niks"
De schrik zit er goed in bij de Almeerse Politiek.
Naast Pet (GL) hebben nu ook de VVD en wethouder Lies Spruit (PvdA) zich geroerd.
Zij verklaren ook van deze schrikbarende cijfers geen weet te hebben.

Rudimentaar: (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Het is van de zotte dat een burgemeester (Hans Ouwerkerk-pvda) niet in staat is gebleken om de fractievoorzitters van de politieke partijen uit de Almeerse gemeenteraad van goede en juiste cijfers te voorzien. Alleen op goede info kan (goed) beleid gemaakt worden.
Hij is bij uitstek de aangewezen figuur daartoe. Immers...hij zit als burgemeester om de tafel in het zogenaamde ´driehoeksoverleg´ dat regelmatig tussen hem, de Officier van Justitie en Horstmann plaatsvindt.
Het is niet aannemelijk dat Horstmann in zulke overleggen géén melding van zijn bevindingen heeft bekend gemaakt.

Ongeloofwaardig; consequenties
Dat Ouwerkerk nu laat weten dat de alarmerende cijfers hem ook niet bekend zijn komt ongeloofwaardig over. Er kan gesproken worden van een misser van de bovenste plank.

Het is ten enen male niet te bevatten dat zulke cijfers nooit in die overleggen aan de orde zouden zijn geweest.
Indien wel: Dan is er maar één conclusie....Burgemeester Ouwerkerk heeft bewust de fractievoorzitters niet op de hoogte gesteld.
In dat geval kan dat niet zonder consequenties blijven.

Het kan ook zijn dat Korpschef Horstmann de cijfers niet in de overleggen met Ouwerkerk heeft kunnen noemen. In dat geval dienen er consequenties t.a.v. zijn functioneren te zijn. Dat laatste is echter niet aannemelijk. Het ligt meer voor de hand dat Horstmann geen gehoor bij Ouwerkerk heeft gekregen en daarom zijn noodkreet in het Algemeen Dagblad heeft geuit.
Ook zou het zo kunnen zijn, dat Ouwerkerk evenals in Groningen (1998) een slechte relatie heeft met politietop en openbaar ministerie. Dat kwam toen in het rapport van onderzoeksbureau Bakkenist naar voren, hetgeen de val van Ouwerkerk in Groningen inluidde.

De huidige zaak in Almere dient ook tot op de bodem te worden uitgezocht. Het Almeerse rechtsgevoel staat al zwaar onder druk en als daar ook nog bijkomt dat er met cijfers gesjoemeld wordt en de volksvertegenwoordiging niet goed wordt ingelicht door de top, dan zijn op den duur ´de poppen´ aan het dansen.
Het woord is aan......Burgemeester Ouwerkerk.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto Horstman: Omroep Flevoland
Overige foto´s: Henk Lammers en Greta Verduin

3e Cultuurdebat in Almere

Almere 25 September 2001
Gisteravond vond alweer het derde Cultuurdebat plaats, in het Alnovum in Almere-stad. Er waren al bijeenkomsten geweest met beleidsmakers, politici en het bedrijfsleven; vervolgens de kunstenaars zelf en de jongeren.

Goed bezocht
Deze avond waren met name kunstenaars en Theatermakers uitgenodigd plus organisaties die zich met culturele aktiviteiten bezig houden, zoals st. De Schoor, CKV en Bibliotheek en buurthuizen. De opkomst was maximaal want het maximum aantal dat aanwezig mocht zijn, was 150 personen.

    
Grote opkomst

Ludieke Entree
    
De bekende sprekerstafel

Ludiek stapten de gasten door een deur van ´Oikia´ (waar kunst op onverwachte plaatsen verschijnt)
en werden geleid naar een ruimte waar -helaas weer standaard- diverse sprekers achter de tafel hadden plaatsgenomen: 5 personen in totaal! Macha Roesink, de alweer een poosje ´nieuwe direkteur´ van De Paviljoens, Tom de Rooy, dir CKV, Barbara Nieuwkoop van CasLa en natuurlijk de weth. voor Kunst & Cultuur Arie Willem Bijl. Als voorzitter trad op Marie-Louise Tiesinga, vh. politica.

Opening
Arie Willem Bijl, weth. voor Kunst & cultuur, opende deze avond en riep iedereen op om vooral deel te nemen aan het debat.
    
Arie Willem Bijl opende
Cultuur voor de toekomst
Almere bouwt aan een cultureel stadshart en werkt aan een stedelijk cultureel klimaat dat ook moet terug te vinden zijn in alle wijken. Dat dient wel planmatig te gebeuren, vandaar dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe Cultuurnota (van 2002-2006) die voortgaat op de Cultuurnota "Bodemschatten" (1998-2001) en de uitwerking daarvan: "Schatkamer". Daarvan is heel veel uitgevoerd of in gang gezet maar nu is van wezenlijk belang dat Almere dat beleid vasthoudt....anders krijgen we hap-snap-beleid en geen continuïteit voor Kunst & cultuur in Almere.
Maar omdat ook hierin dingen onderhevig zijn aan veranderingen en behoeften, plus het feit dat de burgers/ inwoners steeds mondiger worden en er meer bij betrokken willen worden, heeft de gemeente deze Cultuurdebatten bedacht. De bedoeling is dan ook dat er flink gedebatteerd wordt over Kunst & cultuur; liefst ook met ideeen en wensen die er leven; en vervolgens hoopt men e.e.a. te kunnen verwerken in die nieuwe Cultuurnota.
    
Jurgen Raymann

Jurgen Raymann, bekend van de TV als stand-up comedian, was de presentator van deze avond.

Huisvesting
Duidelijk werd dat er steeds meer behoefte is ontstaan aan oefenruimten, Theaterwerkplaats en ateliers, annex ontmoetingsplek, voor kunstenaars. Een enkeling wilde een mooi gebouw, de meesten vonden er al veel te veel mooie gebouwen.....wat kunnen *wij* ermee? Dan liever een (tijdelijk?) gebouw waar je die dingen kunt uitvoeren die je nu niet kunt.....Vantuti en de Cirkel Galerie kwamen voorbij:alles ligt op z´n kont, staat leeg....zonde toch... 45-plussers vroegen geld voor aktiviteiten in buurthuis (maar de vraag is: als er zo weinig mensen interesse hebben, moet je dan niet wat anders bedenken?)
    
Geen Giga Popzaal

Jongeren vonden een giga-popzaal te groot, zagen liever allemaal verschillende kleine zaaltjes waar ze dingen konden doen.

Te weinig horeca
Algemeen mist men Horeca-voorzieningen want een goeie kroeg zou ook kunnen fungeren als kunst-ontmoetingsplaats. Bijl adviseerde mensen met initiatieven te gaan praten met de instellingen, waarop het CKV en de SSA (st.Stadspromotie) een veeg uit de pan kregen: er viel niet te discussieren met ze, ze maken het allemaal zelf uit! En een noodkreet naar de wethouder omdat ´die wel de macht heeft om beleid te maken´!

Culturele raad of niet
Verder kwam aan bod: culturele raad of niet (werkt per stad totaal verschillend),hoe komen we aan informatie, een eigen toneelgezelschap ...of juist niet, loodsen, ´oude´ huizen of opkopen door gemeente van bedrijfspanden; kennismakingssubsidie, goede initiatieven stimuleren door gemeente en wat doen we aan participatie? De Kunst & cultuur moet beter gepromoot en gecommuniceerd worden.
Bijl vond dat de gemeente niet voor alles verantwoordelijk is; faciliteiten, daar kan de gemeente een bijdrage aan leveren maar verder wil de gemeente niet alles ´organiseren´! Mensen, kunstenaars, theatermakers enz. moeten zelf invullen, zelf experimenteren, niet allemaal organisatietjes erboven, die vertellen wat er moet gebeuren....
En verder het projekt ´Trafiek´, plus dat er zo weinig allochtonen aanwezig zijn, ook nu weer bij dit debat. Raymann meende dat de drempel voor discussieren op deze manier te hoog is.
    
Pianiste in de pauze

In de pauze werd er informeel doorgepraat en na de pauze aan de hand van stellingen gediscussieerd
(min of meer). Wie precies wil nalezen over welke stellingen en...wie wil chatten of kommentaar geven, kan terecht op de gemeentesite www.almere.nl/cultuur

Intendant Cox Habbema
Arie Willem Bijl kondigde aan dat er binnenkort een ´Intendant´ aangesteld gaat worden, namelijk Cox Habbema. Macha Roesink liet weten dat De Paviljoens per 1 oktober a.s. iedere donderdagavond (koopavond!) open zullen zijn; waarschijnlijk wordt er zoiets georganiseerd als een lezing maar het wordt in ieder geval een "inloop´avond".
Er komt nog een "Slot-debat" dit jaar.

Tekst en foto´s: Greta Verduin