Oud Nieuws

Cultuurnota en Cultuur-intendant

Almere 07 November 2001
Dat Almere ambitieus bezig is, ook wat betreft Kunst & Cultuur, wisten we al.
Maar om die ambities te vertalen, niet alleen in haalbare en betaalbare doelen, maar ook in cultureel opzicht, en kwalitatief.......dat is nu ´de kunst´!

Evaluatie ´Bodemschatten´
De vorige cultuurnota ´Bodemschatten´ liep van 1998-2001 (uit de periode 1994-´98 toen Anne Bliek weth.K&C was). Dus nu tijd om te evalueren: wat is er daadwerkelijk van de plannen uitgevoerd, zijn we daar tevreden over (of niet), wat is blijven liggen, hoe is de stand van zaken nu? ´Bodemschatten´ en de uitwerking daarvan ´Schatkamer´ genoemd, bevatten veel konkrete voorstellen, waarvan een groot percentage in gang is gezet of afgerond. Natuurlijk zijn er ook zaken blijven liggen, zoals atelierruimten voor professionele kunstenaars, een eigen cultuur-periodiek, e.d. Deze evaluatie betreft een ´tussenstand´ , bekeken op hoofdlijnen. Overwegend werd er zeer positief geoordeeld over de ingezette of bereikte resultaten van deze nota.
Maar vervolgens komt de vraag: hoe gaan we verder, wat moet er nog worden uitgevoerd of wellicht bijgesteld?

    
Julius Riemersma en Brigit Huijbens
Arie Willem Bijl
Maar nieuwe verkiezingen, nieuwe bezems, ofwel nieuwe cultuurwethouders, dus ook tijd voor een nieuwe cultuurnota voor de jaren 2002-2006. Arie Willem Bijl is nu zo´n 2 jaar weth. K&C en hij vertelde dat hij dit eigenlijk de leukste portefeuille vond, die hij zich kon wensen.
Aan deze cultuurnota zijn 4 cultuurdebatten vooraf gegaan, waarvan de uitkomsten verwerkt zijn in deze (concept-)cultuurnota, die 6 november jl gepresenteerd werd aan de raadscommissie Kunst & Cultuur door de beleidsmedewerkers Julius Riemersma en Brigit Huybens.

Bijl ziet culturele trekkersrol tot 2010
De vraag is op dit moment: wat willen we nu eigenlijk met Kunst & cultuur in Almere? Amsterdam heeft grote voorzieningen op het gebied van Theaters, uitgaansgelegenheden en Musea....moet Almere nu ook zo nodig van die grootschalige voorzieningen?

En: wat is de rol van de gemeente? Beleidsbepaler, uitvoerder, subsidieverlene, initiator, netwerkbouwer en lobbyist? Hoe kunnen we Almere een eigen identiteit geven dmv Kunst & cultuur? En welke identiteit? Het budget ´Cultuurstimulering´ lijkt een goed manier om cultuur uit verschillende invalshoeken een kans te geven; Bijl is dan ook blij dat dit gecontinueerd wordt. Juist bij projektmatig-opgezette culturele zaken is het grote voordeel dat het ´toetsbaar´ is; of anders gezegd: ben je op de goeie weg; en in andere gevallen: wat heeft het opgeleverd (in de betekenis van ´heeft het zin gehad´?). Want met culturele projekten is niet uitsluitend meetbaar: produktie (hoeveelheid) of financiele winst. Cultuur moet ook niet altijd ´volgend´ zijn!
    
Cox Habbema
NB begin volgend jaar zal de nieuwe, bijgewerkte, cultuurnota worden voorgelegd aan de raadscommissie, waarna die nota hopelijk nog in deze raadsperiode in de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Cox Habbema
Vandaag konden gemeenteraadsleden, culturele instellingen en de Pers kennismaken met de nieuwe cultuur-intendant Cox Habbema.

Probleem om te ´binden´
Weth. Arie Willem Bijl introduceerde haar en vertelde in het kort iets over de nieuwe cultuurnota (zie boven) en het probleem van Almere om e.e.a. te ´binden´ , voorwaar: een taak voor de intendant! Cox Habbema, actrice en voormalig dir. van de Stadsschouwburg in A´dam, en nu aangetrokken voor Almere, voor de tijd van 2 jaar.

    
vlnr. Habbema, Huijbens (Casla) en Bijl
Meer kroegen
Cox Habbema stipte aan dat het woord ´intendant´ uit het Duits afkomstig is en oorspronkelijk een (militair) persoon was "die zorgde voor het bier en de hoeren!" Dát was zij dus
niet van plan maar wat meer kroegen zouden wel mee kunnen werken aan een beter cultureel klimaat....
Zij beseft dat het culturele aanbod nog onder de maat was; en ook aan samenwerking zal het eea gedaan moeten worden.

Een hele uitdaging omdat Almere totaal niet te vergelijken
is met welke bestaande stad ook; er kunnen hier heel andere dingen dan bijv. op het ´oude land´ . Verder merkte zij op ´er wordt wel veel gebouwd, architektonische hoogstandjes, maar.....wat gebeurt er in die gebouwen?" Datzelfde geldt voor het Theater, met zo´n 1100 plaatsen ....maar je moet nu al beginnen met de invulling!
Binnenkort gaat zij gesprekken aan met diverse culturele instellingen.

    
Theater CKV van de bibliotheek


Een leuk aspekt is dat zij een werkplek heeft gevonden in Almere-Haven, aan de Kerkgracht (dwz aan de achterkant ervan) in ieder geval dicht bij de ´cultuur-as´; en niet alles uitsluitend in ´stad´. Vanaf december a.s. zal zij starten om Almere zowel lokaal als landelijk op de culturele kaart te zetten.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Almere Kennisstad

Almere 07 November 2001
    
Els Görtemöller
Gisteren werd er weer een bijeenkomst gehouden in het Alnovum van het Platform Almere - ICiTy, op uitnodiging van Els Görtemöller namens Platform Almere I-CiTy.

    
Cor de Ruijter

Inleiding
Ook Cor de Ruijter, dir.van IIE (ofwel Institute for Information Engineering) hield een inleiding voor een zaal van zo´n 100 aanwezigen, waarna Peter van Eijk, projektleider van "Almere Kennisstad" de eerste serie projekten in het kader van Almere Kennisstad toelichtte.Hij hield een Powerpoint-presentatie en startte met een foto van het Muiderslot (het Almeerse kasteel laat nog even op zich wachten).Maar het bijzondere van het Muiderslot was, dat er een Muiderkring ontstond: eigenlijk een kenniskring ´avant la lettre´ !


    
Peter van Eijk
Lezing Peter van Eijk
Er was een lokatie: het Muiderslot, 17e eeuw. Wie kwamen er? Schrijvers als Hooft, Vondel, Huygens en wetenschappers als Vossius en van Baerle; en stadssecretaris Mostaert.
Wat waren de onderwerpen van gesprek? Onder andere: literatuur, muziek, enz.
Wat was het doel? Kennis halen + kennis brengen en tegelijkertijd: de rijkdom van de ontmoeting met geestverwanten!

Onze tijd
Eigenlijk is dit heel goed te transformeren naar deze tijd; alleen zijn de onderwerpen nu:

* oude....nieuwe.....digitale economie
- van 1998-2000 is het aantal internet-huishoudens verdrievoudigd; een groeiende markt voor elektronisch winkelen via internet.

* de strategische opgave voor Almere 2001-2010
    
Peter van Eijk
- inwoners gaan naar 200.000; aantal woningen naar 19.000; een beoogde banengroei van 5000 banen per jaar; de ICT-sektor wordt een belangrijke pijler.

* het programma Almere Kennisstad
- Almere heeft de ambitie om Kennisstad te worden omdat er f. 10 miljoen geinvesteerd wordt, in de komende 3 jaar, in het dichterbij brengen van doelen op het gebied van Wonen, Werken & Leren, Welzijn; men wil samenwerken met publieke en private organisaties.
Publiek-private samenwerking is begonnen op 11 okt.2001; gestart wordt met 12 projekten.

* wat betekent dit voor ons?
Almere Kennisstad betekent dat het als projekt gericht is op Wonen, Werken, Welzijn; bedoeld voor ´iedereen´ (=burgers, ondernemers, enz.).
De participanten investeren zelf ook; er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken en....een nauwe samenwerking met het Platform I-CiTy.

    
Netwerken

Wie weet
Wie weet, ontstaat hier nu ook een Almeerse "Kenniskring", waar ondernemers, bestuurders, overheidsmanagers, ICT-ers en geestverwanten elkaar ontmoeten om -net als in het oude Muiderslot- kennis te halen en kennis te brengen, zij het nu op het gebied van ICT en kennisontwikkeling.

    
Netwerken
    
Ellen Breider

Alsnog participeren
Voor nieuwe participanten: er komt een 2e ronde projekten, waarvan de besluitvorming zal plaatsvinden jan/feb 2002; vanaf nu zijn uw ideëen en inbreng welkom!

Er is een loket programmaburo Almere kennisstad geopend; voor alle info: Ellen Breider

e-mail: ebreider@almere.nl


Tekst en foto´s: Greta Verduin