Oud Nieuws

Positie Van Bemmel (VVD) ter discussie

Almere 18 Februari 2002
De positie van de Almeerse ex-wethouder Cees van Bemmel (VVD) bij het Baarnse bouwbedrijf Van Wijnen zou onzeker zijn. Dat gerucht gaat al enkele maanden in Almere rond. In 1999, nog geen jaar na de verkiezingen, trad Van Bemmel terug als wethouder in Almere.
Volgens een betrouwbare bron zou dat het gevolg zijn van een ´afspraakje´ tussen de Almeerse politiek en Bouwbedrijf Van Wijnen, omdat Van Bemmels´ positie als wethouder onhoudbaar leek geworden.

Gesjoemel bij woningbouwprojekt in Almere (1998)
In 1998 zouden Almeerse ambtenaren grote achterdocht en bezwaren hebben gekregen bij een bouwprojekt van 300 woningen. Als verantwoordelijk wethouder laadde van Bemmel de schijn op zich dat er op zijn minst de verdenking van omkoping op het projekt rustte. In tegenstelling tot de geldende regels van de gros-list van Project ontwikkelaars kreeg van Wijnen dit project gegund, terwijl zij er nog niet voor aan de beurt waren. Dit wekte destijds grote vraagtekens bij de ambtelijke organisatie.

Intern onderzoek stadhuis
Uit een mogelijk, maar nooit ingesteld, onderzoek zou zonneklaar gebleken zijn dat Van Bemmel zowel politiek als in zijn functie van wethouder, niet te handhaven zou zijn geweest. Een aanbod van bouwbedrijf Van Wijnen om van Bemmel over te nemen, zou dus door het bestuur in Almere met beide handen aangegrepen zijn. Tijdens een VVD-fractiebijeenkomst maakte Van Bemmel "zijn" besluit bekend. Hierbij zou hij aan zijn fractiecollega´s aangegeven hebben dat hij bij Van Wijnen drie tot vier keer meer zou gaan verdienen, dan hij als wethouder verdiende.

VVD opgelucht
De VVD dacht waarschijnlijk de zaak ´onder controle´ te hebben, maar uitgerekend op het moment dat Van Bemmel "zijn" afscheid bekendmaakte ging een andere VVD-wethouder onderuit. Mieke Velsink diende op te stappen vanwege de inmiddels beruchte e-mail-affaire. In maart 1999 verloor de VVD dus twee wethouders die zich beiden onmogelijk gemaakt hadden. Velsink had de pech dat de reden voor haar vertrek volop in de publiciteit kwam. Voor van Bemmel was dit een toevallig voordeel. Hij verwisselde zijn wethoudersschap voor een keurig opgemaakt bed bij Bouwbedrijf Van Wijnen.

Van Wijnen en Van Bemmel; vriendjespolitiek?
Nog maar koud was Van Bemmel bij Van Wijnen in dienst of de eerste geruchten over vriendjespolitiek deden de ronde. Wethouder Smeeman ontkende in alle toonaarden dat er bij de aanbesteding van het Kasteel aan Van Wijnen sprake van vriendjespolitiek geweest was. In het algemeen heerste er wel grote verbazing over het feit dat Almere in no time vol stond met bouwketen van.... Van Wijnen, die blijkbaar dankzij de overstap van Van Bemmel welig floreerde in Almere.

Outplacement; Miljoenenverlies voor Van Wijnen
Een van de zaken die Van Bemmel voor Van Wijnen verrichtte was het aankopen van bouwgrond. Op advies van Van Bemmel kocht van Wijnen voor 10-tallen Miljoenen Guldens ´bouw´-grond in de vorm van weiden. Op deze gronden bleek, zo stelt onze bron, nog tot ver in deze eeuw een bouwverbod te rusten. In goed Nederlands heet zoiets een kat in de zak kopen, of om in de termen te blijven... de wei ingestuurd worden.
Dat leidde voor Van Bemmel het einde in bij Van Wijnen. Van Bemmel zou geen ´gouden handdruk´ hebben gekregen van het bedrijf, maar slechts een outplacement-procedure bij een daarvoor ingehuurd bureau.

    
Cees van Bemmel
Dreigementen van Van Bemmel: "Jij komt nog wel aan de beurt"
Wij legden de zaken, die onze bron ons meldde aan van Bemmel voor. Op het Woningbouwproject 1998 die aanleiding gegeven zouden hebben om zijn wethouderschap aan de wilgen te hangen reageerde hij al uitermate geprikkeld. Als zijn outplacement bij Van Wijnen aan de orde komt en... de reden waarom, ontploft hij bijna en dan is hij niet meer te houden. "Als jij dat gaat publiceren, kom je er nog wel achter met wie je te maken hebt. Jij komt nog wel aan de beurt hoor! Wie is die bron dan wel?", stoomt Van Bemmel verder, die voor zijn doen plotseling buitengewoon ´spraakzaam´ geworden is.
Meestal legt hij na een kort "geen commentaar" de hoorn op de haak. Maar dit keer niet. Het verwijt van zijn kant dat hij geen wederhoor krijgt, wordt door ons direct gelogenstraft? Bellen wij hem daarvoor nu juist niet? Maar in plaats daarvan gaat Van Bemmel op hoge toon door met het uiten van ´dreigementen´. Wij proberen hem af te remmen met: "Als je nog wilt reageren Cees op wat onze bron ons vertelt, dan kun je toch gewoon antwoord geven?".

Van Bemmel: "Geen bron? Dat is geen wederhoor!"
"Allemaal flauwekul en er is niet echt sprake van wederhoor als jullie mij die bron niet willen noemen; ik zal er voor zorgen dat als jullie publiceren ik het op die plek neerleg waar dat thuishoort.... je komt er vanzelf wel achter, waar je dan mee te maken hebt", aldus een voor zijn doen buitengewoon ´spraakzame´ ex-VVD-wethouder, die dus ontkent dat hij binnenkort een ex-directeur is van Van Wijnen en naar een nieuwe baan geloodst wordt via een outplacement-bureau.

Reaktie wethouder Smeeman
In een door ons gevraagde reaktie antwoordt wethouder Smeeman van niets te weten. "Als het waar zou zijn, had de rekenkamer mij daar wel van op de hoogte gebracht, toen ik de functie van de heer van Bemmel overnam", aldus Henk Smeeman. Hij had dan ook geen verder commentaar in deze zaak.

Tekst: Ruud van den Bosch & Rob Franken
foto: Greta Verduin

Schokkend Omniworld nieuws

Almere 18 Februari 2002
    
Marco Penninkhof
Marco Penninkhof van Omroep Flevoland mag geen verslag meer doen over Omniworld. De mogelijke aanleiding voor dit "beroeps"-verbod kan liggen in het interview dat Marco maakte met de VVD-fractievoorzitter A.C.M. Smits uit Zwolle.

Debacle
Zoals wij 14 februari al meldden, gaf de verantwoordelijke VVD-wethouder uit Zwolle, in een interview voor omroep flevoland de gemeente Almere in overweging zich nog eens te bedenken voor "Almere zich een debacle op de hals zou halen". Ook Zwolle onderzoekt de mogelijkheden om een nieuw stadion te bouwen met financiele steun. Na uitzending van het interwiew heeft Henk Smeeman direct kontakt gezocht met zijn partijgenoot Smits.

    
De heer Smits (VVD)
Ongepast
"Ik heb met de heer Smeeman afgesproken mij verder niet uit te laten over Omniworld Almere, omdat het niet gebruikelijk is om uitlatingen te doen over een andere gemeente." deelde de heer Smits ons mee. Hij heeft de heer Smeeman zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen die direct betrekking hadden op Almere. Wel stelde hij: "In het algemeen vind ik dat de Europese commissie nu maar eens uitspraak moet doen of zij uitzonderingen willen maken, of dat zij zeggen ´regel is regel´ in deze zaken van ´staatssteun´."

Ministerie van Binnenlandse zaken
In Zwolle heeft het ministerie van Binnenlandse zaken vragen gesteld over de gang van zaken. Dit is opmerkelijk omdat Zwolle nog lang niet zo ver is als Almere met zijn Omniworld plannen.
    
Henk Smeeman
Henk Smeeman deelde ons desgevraagd mee dat de gemeentesecretaris van Almere, enkele uren voor de gemeenteraadsvergadering, de zaak Omniworld heeft "aangemeld" bij het ministerie van Binnenlandse zaken.
"Eerder was niet nodig, toen was er immers nog geen sprake van staatssteun", aldus Smeeman.

Rommelig Europees beleid
"Het is een rommeltje in Europa en het is de vraag wanneer er eventuele klachten komen bij de Europese Unie" vervolgt Henk Smeeman "Ik snap ook niet wat het ministerie van Binnenlandse zaken ermee te maken heeft. Ik vind dat het hoort te vallen onder Economische zaken. In Italie is zo´n constructie bedacht voor FC Turijn. Fiat heeft daar grond voor 1 Euro van de gemeente gekocht. Maar Fiat is een staatsbedijf." Wat de gevolgen van dit soort constructies zullen zijn, moet de toekomst uitwijzen, maar het blijft de vraag of Omniworld een kat in het bakkie of een kat in de zak zal worden.

Marco Penninkhof
Marco vertrouwt erop dat hij volgende week gerehabiliteerd zal worden. "Dat ik van Omniworld ben afgehaald, berust volgens mij op een misverstand. Volgende week hoop ik de zaak bij Omroep Flevoland op te helderen." En wij hopen dat met Marco.

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Henk Lammers, Greta Verduin en Gemeente Zwolle