Oud Nieuws

Brandweercommandant Van Riel als eerste exit

Almere 11 Oktober 2002
Naar aanleiding van het vernietigende rapport over het optreden van de Almeerse brandweer inzake het verdrinkingsongeval op het Weerwater ´rollen er op dit moment koppen´. Bas van Riel, de Almeerse commandant van de brandweer en tevens commandant van de regionale brandweer Flevoland, heeft bekend gemaakt zijn functie ter beschikking te stellen.

    
Bas van Riel
Commandant van Riel
Tijdens de bestuurscrisis van 10 mei 2001 was Van Riel nog maar wat opgelucht dat hij kon stellen nog wel een baas boven zich te hebben. De burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, waaronder de brandweer, bleef immers als benoemde burgemeester wel in functie. Hoe hij daar nu over denkt is nog maar de vraag.

Burgemeester draagt eindverantwoording
In de uitzending van ´2 Vandaag´ (zie elders deze pagina) stelde burgemeester Ouwerkerk nog dat hij eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken. Het ziet er weer eens naar uit dat de ´trap van boven naar beneden´ wordt schoongeveegd en dat de politiek/bestuurlijk verantwoordelijke (burgemeester Ouwerkerk) vooralsnog geen consequenties trekt uit zijn zelf beleden verantwoordelijkheid. Van Riel maakte bekend dat hij wel beschikbaar blijft voor werkzaamheden binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, op het gebied van: brandweerzaken, rampenbestrijding en veiligheid in de ruimste zin des woords. De indruk bestaat dat burgemeester Ouwerkerk flink wat aandrang op Van Riel heeft uitgeoefend om af te treden.

Deja Vu voor Ouwerkerk?
Burgemeester Ouwerkerk trad eerder af als burgemeester van Groningen. In de oudejaarnacht 1997/1998 was een optreden van de Groningse politie, of liever gezegd: het niét optreden, aanleiding tot het vertrek van Ouwerkerk. Ouwerkerk vond toen het vertrouwen van de Groningse gemeenteraad zo minimaal dat hij zelf aftrad. In 1998 trad Ouwerkerk aan als burgemeester van Almere, waarbij hij aankondigde hier tot zijn pensioen te blijven. Hoe de Almeerse politiek over de huidige gang van zaken denkt, zal de komende tijd duidelijk dienen te worden.

Tekst en foto: Ruud van den Bosch

Leefbaar Almere dreigt met opblazen college

Almere 11 Oktober 2002
De begroting voor 2003 is sluitend gemaakt. Niet in de laatste plaats door met een reuzen-snoeischaar flink te bezuinigen. De directeur van de SSA (Stichting Stadspromotie Almere) roept al moord en brand want volgens hem is een korting van 250.000 op zijn organisatie niet op te vangen. De bibliotheek krijgt klappen, de ouderen moeten meer voor hun warme maaltijden betalen die zij betrekken van ´tafeltje dekje´. Dat is nog niet alles. De OZB (Onroerend Zaak Belasting) zal met zo´n 5,5 % in 2003 en in 2004 zo´n 8% verhoogd worden. Het ziet er naar uit dat Almere nog even voor de afschaffing van de OZB belasting (een VVD-wens voor het regeringsprogramma in het kabinet Balkenende) de tarieven flink wil verhogen om zodoende een hogere compensatie voor het wegvallen van deze belasting te bewerkstelligen.
    
Plus 10%

Parkeertarieven stijgen met 10%
Ook de parkeertarieven zullen met, maar liefst, 10% stijgen. Het moet voor de fractie van Leefbaar Almere een bittere pil zijn dat uitgerekend hun eigen wethouder financiën, Lankreijer, daarvoor verantwoordelijk is. In de raadsvergadering van 9 oktober werd al een voorschotje genomen op dit punt. Het CDA, bij monde van Berdien Steunenberg, toonde zich een voorstander van deze verhoging onder het motto: "de vervuiler betaalt". Tegen het zere been van de fractie van Leefbaar Almere, die de verkiezingen is ingegaan met het volledig afschaffen van betaald parkeren.

Mulder zegt college, namens hele fractie,de wacht aan
    
Jeroen Mulder (LA)
Jeroen Mulder (LA) zegt op de website van zijn partij het college de wacht aan. Mulder heeft al eerder aangegeven dat in ieder geval het betaald parkeren in 2004 moét worden afgeschaft. Met een verwijzing naar college-partij het CDA schat Leefbaar Almere in dat, de begrotingbehandeling van 14 november aanstaande "wel eens bijzonder spannend" kan worden. Er zijn grenzen, zo stelt Mulder, aan wat Leefbaar Almere op dit punt nog over haar kant laat gaan.

Mulder: verhoging parkeertarief niet onderhandelbaar;
er zijn grenzen

De voorgestelde verhoging van 9,45% van de parkeertarieven is, naar bleek naar aanleiding van een korte consultatieronde binnen de fractie, volledig onaanvaardbaar voor ons. Dit punt is voor ons niet onderhandelbaar. Met name het CDA moet beseffen (refererend aan de uitspraken van Berdien Steunenberg van gisteravond (9 okt.)), dat als zij zal vasthouden aan haar stellingen op dit punt, de begrotingsbehandeling op 14 november wel bijzonder spannend kan worden. De coalitie is ons zeer dierbaar en doelstellingen van deze coalitie gaan in principe boven alles, maar er zijn grenzen. Wij houden vast aan de afspraken binnen het college-accoord, de reeds aangekondigde differentiatie van de tarieven voor 2003, moet gebeuren op de berekeningsgrondslag van de tarieven van 2002,
aldus Mulder.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin

Ouwerkerk: "Ik draag verantwoordelijkheid voor optreden brandweer"

Almere 11 Oktober 2002
In het programma ´2 Vandaag´ van afgelopen dinsdag stelt Almeers burgemeester dat hij verantwoordelijkheid draagt voor het optreden van de Almeerse brandweer in de nacht van 2 op 3 september. Toen verdronk Frank Katushing op het Weerwater. De te hulp geschoten brandweer echter zou er een ´puinhoop´ van gemaakt hebben waardoor het te water geraakte slachtoffer verdronk. De familie en omstanders van het ongeluk noemen het absurd dat in het rapport gesteld wordt dat niet aangegeven kan worden of Katushing gered had kunnen worden als de brandweer wél adequaat was opgetreden. De geconstateerde feiten in het onderzoeksrapport bevestigen de gang van zaken, die reeds eerder door omstanders geuit zijn over het optreden van de brandweer.
    
Ouwerkerk en Vos

Ouwerkerk: Alles wat fout kon gaan ging fout
In de uitzending stelde burgemeester Ouwerkerk dat alles wat fout kon gaan die nacht, ook werkelijk fout ging. Uit het rapport zou blijken dat de brandweer met een kapotte boot het water op wilde. De accu bleek leeg en toen de boot te water lag bleek hij ook nog eens lek te zijn. Ouwerkerk stelde dat na discussie tussen de brandweerlieden de bevelvoerend commandant ingegrepen heeft en een werkopdracht had uitgevaardigd op welke wijze de reddingsoperatie uitgevoerd diende te worden.

Vos: ontluisterende vertoning
Deskundig F. Vos (als deskundige o.a. betrokken geweest bij de ´Hercules-ramp) en opleider van duikteams bij diverse brandweerkorpsen sprak Ouwerkerk tegen.
    
F. Vos

Volgens Vos was er van een bevelvoerder geen sprake geweest. Het rapport zou een beeld geven van een ´ontluisterende´ vertoning. Hij noemt het "ongelofelijk" dat er geen bandopnamen van het berichtenverkeer met de alarm-centrale meer zijn. Vos stelt dat het onderzoek verre van onafhankelijk is, uitgevoerd door het corps Utrecht, en derhalve gesteld in ´eufemistische´ termen.

Ongeoefend
Vos stelde keihard dat het korps Almere onvoldoende geoefend is. Zo blijkt uit het rapport dat de Almeerse brandweer nog nooit in het donker geoefend heeft in duikuitrusting. En uitgerekend dit ongeval speelde zich af in de nacht. Ouwerkerk restte niets anders dan te beamen dat "alles wat fout kon gaan fout gegaan is" en dat hij daar als burgemeester verantwoordelijkheid voor draagt. Er loopt nog een onderzoek door het Openbaar Ministerie die onderzoekt of er sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Bijvoorbeeld of de brandweerlieden ieder voor zich of gezamenlijk ´dood door schuld´ kan worden verweten.
Het optreden van burgemeester Ouwerkerk kan nog bekeken worden.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: uit de uitzending

Gemeente werkt aan ´openbaarheid van bestuur´

Almere 11 Oktober 2002
Omdat de Griffie van de gemeente Almere helaas niet voor een ´gewone burger´ bereikbaar bleek, ben ik even gaan spitten want ik wilde graag mijn vraag kwijt: "wanneer komen de BIS-stukken op Internet, zodat iedere burger er kennis van kan nemen?". Dat lukte en ik kreeg meteen antwoord, op mijn verzoek.

BIS: Bestuurlijk Informatie Systeem
Het BIS, is ter beschikking gesteld van de gemeenteraad. In mijn raadsperiode vond ik al dat ook de burgers over deze informatie moesten kunnen beschikken. Dit in het kader van ´openbaarheid van bestuur´. Nu.. met het duale stelsel, is dit helemaal van belang geworden. Per slot wil de politiek juist hiermee die burger méér bij de politiek betrekken!

    
Griffier J. Pruim
Het antwoord
De Griffie antwoordde dat de gemeente momenteel heel gericht bezig is om deze BIS-informatie op Internet te krijgen. Dat betekent dat de stukken van de agenda´s van commissies en Raad via Internet beschikbaar komen voor de burgers. Hoewel er geen exactie datum vaststaat, denkt men e.e.a. binnen twee maanden te hebben gerealiseerd. Op dit moment wordt een test voorbereid voor de plaatsing van BIS op Internet. M.i. is dit een positief geluid vanuit de gemeente waar veel bewoners blij mee zullen zijn!

Bereikbaarheid
Wat betreft de aparte bereikbaarheid van de Griffie: ook hier wordt aan gewerkt, met name aan de e-mail-bereikbaarheid. Men vraagt even begrip omdat de nieuwe Griffie momenteel overspoeld wordt met aktiviteiten die samenhangen met het duale systeem.

Tekst en plaatje: Greta Verduin