Oud Nieuws

Mulder (LPA): LA kiest voor minimaal

Almere 14 Maart 2003
De uit de fractie van Leefbaar Almere ´weggebonjourde´ Jeroen Mulder, geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Almere niet op. Hij gaat verder als éénmansfractie onder de naam Lijst Participatie Almere (LPA). De breuk met Leefbaar Almere kwam voor Mulder niet onverwacht.

    
Jeroen Mulder
Leefbaar Almere, sociaal gezicht verloren
Mulder vindt dat de doelstellingen die LA zich heeft gesteld niet uit de verf komen. Zowel ten aanzien van de speerpunten van LA, als het betaald parkeren en het geven van ´sociaal gezicht´ aan Almere, zou LA te kort schieten. Een minimale opstelling noemt Mulder dat, waarmee hij aangeeft dat de opstelling van Leefbaar Almere eigenlijk tegen de natuur van LA ingaat; om wille van de lieve vrede (lees: het in standhouden van de huidige coalitie). Als voorbeelden noemt Mulder het loslaten van het idee door LA dat betaald parkeren afgeschaft zou dienen te worden. Maar het belangrijkste nog vindt Mulder dat LA zonder slag of stoot akkoord is gegaan met de plannen voor het theater/ckv-gebouw voor een prijs van 79,3 Miljoen Euro.

Onverantwoorde afwegingen; niet de mijne
Volgens Mulder is dat een uitgave die Almere zich gewoonweg niet kan veroorloven: "De bodem van de schatkist is in zicht. De afweging die de meerderheid van de fractie maakte, lag bij het instandhouden van de coalitie. Op deze manier stevent Almere af op een status van art. 12-gemeente" (opm red. een gemeente die vanwege de slechte financiële positie onder curatele komt te staan van het Rijk). Mulder had verwacht dat een hardere inzet van de zijde van LA niet direct de coaltie in gevaar had gebracht, maar wel een beter resultaat, in het belang van ALmere, had kunnen opleveren. Hij kan er slechts naar gissen waarom LA zo snel ´het vaantje gestreken´ heeft en akkoord is gegaan met de boterzachte toezegging dat het theater/ckv-gebouw niet meer zal kosten dan 79,3 Miljoen Euro.

Ik heb geen afspraken geschonden; LA gooit modder
De breuk tussen Mulder en de fractie kwam voor hem niet onverwacht. Volgens Mulder ´zat het er al lang aan te komen´. "Het moddergooien door LA richting mijn persoon laat ik voor hun verantwoording. Voor mij gaat het om inhoud. Ik heb altijd over de persoonlijke dingetjes heengestapt; die zijn voor mij niet belangrijk. De doelstellingen die je wilt bereiken zijn voor mij het belangrijkste. In het belang van de stad ALmere".

Na te streven: geen mooie woorden maar daden
Het steekt Mulder dat in het collegeprogramma veel mooie woorden gewijd worden aan ´het sociale gezicht van Almere´. Het geld moet er bij gevonden worden, want dat wordt niet aangegeven. De gelden voor het inmiddels beruchte theater/ckv-gebouw (´speeltje´ van de PvdA) zijn hem een doorn in het oog. Die zouden beter ingezet kunnen worden, zodat je aanmerkelijk goedkoper uit bent en ook geld overhoudt om aandacht te schenken aan zaken als: buurtcentra, wijkbeheer, jongeren- en ouderenhuisvesting, die er op dit moment maar bekaaid vanaf komen.

    
Onbetrouwbaar
Mulder: PvdA onbetrouwbaar
Mulder schroomt niet om de PvdA een onbetrouwbare coalitie-partner te noemen. Mulder: "In het coaltieakkoord staat dat de coalitie (PvdA, LA, GroenLinks, CDA) streeft naar een sluitende begroting. De PvdA was niet bereid om naar het voorstel van LA te kijken wat geld zou besparen (aparte gebouwen theater, ckv, bibliotheek). LA is onder het juk doorgegaan met een boterzachte toezegging dat het theater/ckv niet meer mag kosten dan die 79,3 Miljoen Euro. Ik heb dan ook tegen die motie gestemd. Ik ben een principieel mens en zal verder gaan als de fractie Lijst Participatie Almere (LPA), waarbij ik het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere als uitgangspunt neem en..... het gesloten coalitie-accoord".

In de spiegel
Mulder verwacht niet dat zijn eenmans-fractie spoedig zal uitgroeien tot een meermans/vrouw-fractie. Wel heeft hij uit de achterban van Leefbaar Almere veel aanhankelijkheidsverklaringen binnengekregen: "Neen, niet vanuit de fractie", aldus een montere Mulder die vast van plan is zijn taak tot de volgende verkiezingen in 2006 af te maken: "Op de ochtend van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zal ík die ochtend mijzelf met een goed geweten in de spiegel kunnen aankijken".

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-Team

Leefbaar Almere zet Mulder uit fractie

Almere 14 Maart 2003
Jeroen Mulder is door de fractie van Leefbaar Almere uit de fractie gezet. Van beide kanten is er geen grondslag meer die vertrouwen geeft voor samenwerking in de toekomst. Fractievoorzitter Nico van Duijn en partijleider Frits Huis, hebben over de ontstane situatie met Mulder gesproken.

    
Jeroen Mulder
Mulder schadelijk voor partij
Mulder wordt door LA verweten eigenmachtig en schadelijk op te treden.Een zware beschuldiging die door een woordvoerder van de partij niet tot in details nader wordt toegelicht. Volgens een ´insider´ lag het funtioneren van Jeroen Mulder onder vuur omdat zijn optreden de werksituatie verpestte. Mulder zou afspraken geschonden hebben binnen het organisatorisch verband van LA en zijn lidmaatschap van de fractie. Dat zou een onwerkbare situatie hebben veroorzaakt die er toe geleid heeft dat de fractie het vertrouwen in Mulder opzegde. In een gesprek met Mulder, waarbij parijleider Frits Huis (tevens wethouder) en fractievoorzitter Van Duijn aanwezig waren, is de conclusie getrokken dat er geen vruchtbare samenwerking meer met Mulder mogelijk zou zijn.

Van Gellekom; Chronische dissident
Het feit dat Mulder als enige van de fractie tegen de gezamenlijke motie van de coalitiepartijen inzake het theater/ckv gebouw zou hebben gestemd heeft geen rol gespeeld, aldus een woordvoerder. Zie ook ons bericht: Theater splijt Leefbaar-fractie.
Mulder zal al zijn functies neerleggen, zoals: lidmaatschap van het presidium van de gemeenteraad, zijn voorzitterschap van de raadscommissie voor Algemeen Technische Zaken en zijn vicevoorzitterschap van de ingestelde enquete-commissie naar de gang van zaken omtrent Omniworld (voorzitter is R.Pet van GL).
    
René van Gellekom
René van Gellekom, die zichzelf een ´chronische dissident´ in de fractie noemt zegt Mulder niet te volgen: "Ik ben zelf wat je noemt een chronische dissident in de fractie en dat mag binnen Leefbaar Almere ook. Ik vind het jammer zoals het gelopen is met Jeroen Mulder. Mulder vond ik een ´goeie´, maar je moet wel zodanig binnen een fractie opereren dat je de fractie niet schaadt met je eigenzinnige optreden. Helaas is dat wel gebeurd."

Gellekom; ik beraad me op positie na parkeerdebat
Toch is Van Gellekom al eens eerder in conflict gekomen met zijn eigen fractie en heeft toen gedreigd met zijn opstappen. In een fractieoverleg over het betaald parkeren schoot het Van Gellekom totaal in het verkeerde keelgat dat er sprake zijn van het verhogen van de parkeertarieven met zo´n 10%. De dreiging van zijn opstappen heeft wellicht geleid tot het uitstellen van deze, door wethouder Lankreijer (ook LA), voorgestelde verhoging per 1 januari 2003. Eén van de speerpunten van LA was het afschaffen van betaald parkeren. De aan de kant gezette Mulder heeft steeds geponeerd dat afschaffen van betaald parkeren in 2004 mogelijk moest zijn.

Parkeerdebat
Binnenkort wordt er in de gemeenteraad van Almere een zogenaamd ´parkeerdebat´ gehouden. Op de uitkomst daarvan wil Van Gellekom niet vooruitlopen: "Ik zit zelf in de werkgroep die daarover voorstellen zal opstellen namens Leefbaar Almere. Als de uitkomst van het debat zodanig is dat ik me niet meer kan vinden in de uitgangspunten waarmee LA de verkiezingen is ingegaan, zal ik me nader op mijn positie bepalen; maar zover is het nog lang niet", aldus Van Gellekom, die benadrukt zich - tot op heden- bijzonder in de ´club´ LA thuis te voelen.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Rob Franken en Greta Verduin

Dynamo Wonen Almere

Almere 14 Maart 2003
Het gaat allemaal om betaalbare Jongerenhuisvesting in Almere. Dynamo Wonene Almere is een initiatief van architektuurcentrum CASLa en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Almere. De opgave aan de studenten aan de TU-Eindhoven was het om flexibele woningen te ontwerpen met gebruikmaking van industriele bouwmethoden.


Jongerenhuisvesting
In de B-Passage van het Stadhuis Almere kan men de resultaten zien van dit project in de vorm van maquettes en uitgewerkte technische ontwerp-tekeningen. Ook zijn de ontwerpen ´doorgerekend´ en geevalueerd op haalbaarheid, niet alleen in materialen maar vooral in financiele zin. Daar komen verrassend betaalbare maandbedragen uit, die voor jongeren op te brengen zijn.

Flexibel en betaalbaar
Anneke Mezger, zelf student Bouwkunde TU, richting Vastgoed-Beheer, heeft hard meegerekend en toegezien dat de doelgroep niet uit het oog verloren werd. Want uitgaande van starters, studenten en jongeren, kun je denken aan 1-persoonskamers, met name om het enorme woningekort op te vangen. Maar in het kader van de gewenste flexibiliteit is het denkbaar dat de student of starter gaat uitbreiden naar een 2-persoonsruimte. Als er ineens een kleine bij zou komen, zou er weer ge-´flexibeld´ moeten worden.....Welnu, dit is een probleem waar de Woningcorporaties mee te maken krijgen. Wil je betaalbare woonruimte voor de beoogde doelgroep bouwen, dan zal er van tevoren duidelijk gemaakt moeten worden dat het niet de bedoeling is dat dit gezinswoningen worden. Want dan schiet dit idee zijn doel voorbij!

Samengevat
Almere heeft heel veel jongeren maar een groot tekort aan goedkope Jongerenhuisvesting. De doelgroep ligt in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar en bestaat uit studenten, lagere inkomens en starters. Het exploitatieresultaat zal nul of positief zijn. Doel zijn de inzet van Woningcorporaties. Oplossingen zijn: kleine appartementen en/of studentenkamers. Om e.e.a. betaalbaar te krijgen zal een hoge dichtheid van bouwen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt: funktie-menging van wonen en winkelen of iets dergelijks. In verband met een hoger risico is dit lokatie-afhankelijk (hoewel dat soms juist weer kan werken als sociale controle) Als conclusie wordt meegegeven: het is zeker mogelijk!

    
Uitleg voor A.W. Bijl (PvdA)

Boekje CASLa ism DSO
Over circa 6 weken wil men als vervolg op deze expositie (met ontwerpen op fictieve plaatsen in Almere) Er zal een boekje verschijnen en men hoopt dat er inmiddels mogelijke lokaties bekend worden gemaakt. DSO zal zich daarvoor inzetten en de ´zegen´ van Arie Willem Bijl, weth. Kunst & cultuur, kregen de ontwerpers ook, evenals een openingsspeech. De gemeenteraad zal haar fiat er nog aan moeten geven, voor er konkreet iets gebeurt.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Museum De Paviljoens en Libeskind

Almere 14 Maart 2003
Daniel Libeskind, die onlangs is uitgekozen als architect van de nieuwe gebouwen plus monument op Ground Zero in New York (300 mjn.euro), heeft in de jonge stad Almere een landschapskunstwerk gemaakt (1997). Het Land-Art projekt ligt in Almere-Pampus, tussen de Noorderplassen en de dijk aan het Markermeer.

    
Daniel Libeskind
Ground Zero
Ground Zero betekent niet alleen een eervolle maar juist heel specifieke opdracht voor Libeskind die ontwerpt met ruimte voor herinnering en overdenking. Libeskind is geboren in Polen en kwam vervolgens in Israel, Amerika en Berlijn terecht. De joodse Libeskind voelt niet alleen zijn eigen ´ontworteling´ maar beschouwt die universeel voor deze tijd. Omdat hij de architectuur theoretisch benadert, verwacht hij van de architectuur geen direkte oplossingen, hij blijft vragen opwerpen.Voor hem betekent architektuur vooral kennisoverdracht, het "zijn" herinnert voortdurend aan het menselijk bestaan en de kennis.
    
Joods Museum in Berlijn

Joods Museum in Berlijn
In 1999 werd het door Libeskind ontworpen Joods Museum geopend, een imponerend gebouw met veel symboliek en een enorme lege ruimte. Zoals Libeskind zelf opmerkte ´dat is een ruimte waar niet echt kan worden tentoongesteld. Het is een belangrijke inpandige orientatielijn die dwars door dit museum loopt en laat zien waar het in dit museum om gaat: de destruktie van de Joodse cultuur (de holocaust) kán helemaal niet worden getoond!". Ook bij Ground Zero blijft een lege ruimte over, de "voetstappen" van de Twin Towers, die dezelfde funktie heeft als bij het Joods Museum in Berlijn, namelijk: een plek om te herdenken.

Polderland Garden of Love and Fire
Ook in Almere is het uitgangspunt van de architekt een ruimte voor overdenking en verwijzing naar de geschiedenis. Met vijf lijnen in het landschap verbeeldt hij afstand, ruimte en tijd. Drie waterkanalen verbinden denkbeeldig drie Europese steden: Almere, Salamanca (geboortestad van de Spaanse mysticus Juan de la Cruz, die voor Libeskind een belangrijke inspiratiebron is) en Berlijn (de huidige woonplaats van Libeskind). Deze vijf lijnen kruisen elkaar in het landschap, drie waterlijnen, een voetgangerspad en een betonnen strip (met daarop een doolhofachtige konstruktie van blank aluminium). De drie waterlijnen wijzen in verschillende windrichtingen en verbinden deze drie steden denkbeeldig met elkaar. De lijn is ook mystiek en oneindig. Voor Libeskind vormden de visioenen van de 16e eeuwse mysticus Juan de la Cruz een grote inspiratie. Salamanca is dan ook een eerbetoon aan deze de la Cruz, Berlijn is de geboorteplaats van Libeskind en Almere is de plek waar het Land-Art projekt werd gerealiseerd.

    
Garden of Love and Fire Almere

Museum De Paviljoens
Onder de bezielende leiding van Macha Roesink, direkteur, speelt Museum de Paviljoens aktueel in op ontwikkelingen in de samenleving. Net als het vroegere ´Aleph´ (waarbij spraakmakende exposities werden gehouden o.a. door de inzet van de toenmalige direkteur James Purvis) worden we regelmatig als het ware: opgeschrikt door expo´s waarvan je denkt: wat heeft dat nu met Kunst te maken?! Neem bijv. de laatste tentoonstelling in De Paviljoens waarbij 4000 TV-kijkende woestijnmieren fungeerden als kunstobjekt, waarbij zijzelf weer door de bezoekers bekeken werden.


Vernieuwend en origineel
Toegegeven: het klinkt vreemd maar Kunst mág best vreemd gevonden worden..... als het maar vernieuwend of origineel is en iets toevoegt aan het creatieve denken op kunstgebied! Dit projekt werd ontwikkeld door de kunstenaars martina Florians en Sasker Scheerder.

Creativiteit ontwikkelen
Tijdens deze (te korte) expositie kwamen heel veel schoolkinderen kijken; en luisteren naar de eigenaar van de mieren Ronals Adams, die ook vertelde over allerlei andere dieren die hij bij zich had: sprinkhaan, wandelende tak, vogelspin en supergrote slak. Daarna werd er ´naar model´ getekend en geschilderd. Een goed voorbeeld van kinderen laten kennismaken met Kunst, terwijl ze daar niet eens erg in hebben, ze vinden het alleen maar heel erg leuk!

Tekst: Greta Verduin
Foto´s: Diversen