Tekening Convenant stedenband Almere-Kumasi

Almere 04 Oktober 2001


Stichting SamenWerk
De Stichting SamenWerk (voorheen S.O.A.) houdt zich namens de gemeente Almere bezig met de stedenband met de stad Kumasi in Ghana. SamenWerk is een onafhankelijke stichting, bestaande uit een bestuur en de werkgroepen Communicatie, Educatie en Projecten. De stichting bestaat, naast een betaalde projectcoŲrdinator uit circa 20 vrijwilligers en werkt samen met een groot aantal Almeerse instellingen en organisaties.

In Kumasi worden samen met lokale counterparts (gemeente en ngo´s) concrete projecten uitgevoerd. In Almere werkt SamenWerk aan de verbreding van het draagvlak voor internationale samenwerking door middel van voorlichting, kennisoverdracht en bewustwording. Over en weer vinden uitwisselingsprogramma´s plaats.
SamenWerk krijgt van de gemeente Almere een subsidie van 1 gulden per inwoner per jaar. Het secretariaat van de stichting is gehuisvest bij de afdeling Welzijn van de gemeente Almere. Aan de hand van het drie keer per jaar verschijnende informatiebulletin "SamenWerk" wordt het publiek op de hoogte gehouden van de activiteiten in Almere en Kumasi.

Voorgeschiedenis
Ter afsluiting van het bezoek van de S.O.A. project coŲrdinator Pieter van der Linden en S.O.A. bestuurslid Anton Spaan aan Kumasi in november 1996 ondertekende de toenmalige burgemeester van Kumasi het zogenaamde Memorandum
of Understanding. Dit MoU gaf in grote lijnen de doelstellingen en structuur weer van de samenwerking tussen Almere en Kumasi. Na terugkomst in Almere werd het verdrag voorgelegd aan de Almeerse gemeenteraad, waarna burgemeester Pans namens Almere zijn handtekening onder het verdrag heeft gezet (zie bijgevoegde kopie van het MoU).

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is er zowel in Almere als in Kumasi behoefte om het samenwerkingsverdrag opnieuw te formuleren. Daarom heeft de stichting SamenWerk (voorheen S.O.A.) in het afgelopen jaar opdracht gegeven
om in Almere en in Kumasi een evaluatieonderzoek te doen naar de ervaringen in de afgelopen vijf jaar en vooral ook naar de prioriteiten voor de toekomst. Bovendien heeft men in Ghana eerder dit jaar een nieuwe president gekozen, die vervolgens een nieuwe burgemeester in Kumasi heeft benoemd.

Sinds mei 2001 staat Maxwell Kofi Jumah aan het hoofd van de Kumasi Metropolitan Assembly (gemeente Kumasi).
Tijdens een werkbezoek van de SamenWerk project coŲrdinator aan Kumasi in de eerste week van september 2001 heeft deze met de nieuwe burgemeester uitgebreid gesproken over de toekomstige invulling van de stedenband.

Burgemeester Maxwell Kofi Jumah
Max Jumah heeft voor zijn aanstelling als burgemeester van Kumasi vijfentwintig jaar in Newark in de Verenigde Staten gewoond en gewerkt.
In die tijd is hij wel regelmatig in Ghana geweest. In Newark is hij als voorzitter van een NGO nauw betrokken geweest bij de oprichting van de stedenband tussen Newark en Kumasi.
Wat betreft de samenwerking met Almere ziet hij vooral perspectief in assistentie op het gebied van beroepstraining, internet, afvalmanagement en trainingen voor zijn gemeentepersoneel (zie bijgevoegde e-mail met de prioriteiten van Kumasi)
Max Jumah vindt nadrukkelijk dat de samenwerking met Almere geen eenrichtingsverkeer zou moeten zijn, met Almere in de rol van donor en Kumasi als ontvanger. Wat betreft de wederkerigheid in de relatie met Almere denkt hij in eerste instantie aan de promotie van de culturele rijkdom van Ashanti.

De nieuwe burgemeester heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de stad en veel ambitie om zijn ideeŽn te realiseren. Daarom is besloten om de burgemeester, als hoofd van een kleine delegatie, uit te nodigen om naar Almere te komen om in overleg met het gemeentebestuur een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor de komende jaren.
Op 29 september vindt in het Haags Gemeentemuseum de officiŽle opening plaats van het feit dat Ghana en Nederland 300 jaar diplomatieke relaties onderhouden. Een mooie gelegenheid om de burgemeester van Kumasi bij uit te
nodigen. Aansluitend heeft hete gemeentebestuur van Almere de burgemeester uitgenodigd naar Almere te komen voor kennismaking en de ondertekening van het nieuwe convenant.

Het nieuwe Memorandum of Understanding en toekomstige invulling van de stedenband tussen Almere en Kumasi

Voorstellen van SamenWerk
De komst van de Ghanese delegatie geeft ons de kans om persoonlijk kennis te maken met vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties in Kumasi en hun iets van Almere te laten zien.
Maar het belangrijkste doel is het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daarin zal in hoofdlijnen worden geformuleerd op welke thema´s Almere en Kumasi de komende jaren willen gaan samenwerken.
Daarnaast zal ook de organisatiestructuur aan bod komen. Op dit gebied bestaan er enkele grote verschillen tussen Ghana en Nederland.

In Almere heeft de stichting SamenWerk van de gemeente het mandaat gekregen om de stedenband met Kumasi vorm te geven.

SamenWerk werkt in Kumasi samen met de gemeente Kumasi, maar ook met niet-gouvermentele organisaties (NGO´s). De positie die SamenWerk heeft t.o.v. de gemeente Almere is voor Ghanese NGO´s niet denkbaar.
De nieuwe burgemeester van Kumasi heeft duidelijk gemaakt dat de gemeente zelf de regie in handen wil houden. Daartoe wordt onze counterpart KASCO (Kumasi Almere Steering Committee) ondergebracht bij het Sister Cities Committee van de gemeente Kumasi.
Daar gaat SamenWerk mee akkoord, op voorwaarde dat de keuze van NGO´s en projecten in Kumasi waaraan SamenWerk een bijdrage zal leveren altijd in goed overleg worden bepaald.

Kumasi heeft een concept prioriteitenlijst voorgelegd aan SamenWerk.
SamenWerk kan zich zeer goed vinden in de gekozen aandachtsgebieden en ziet directe raakvlakken met de lopende projecten.

1. Armoedebestrijding:
Reactie SamenWerk: ja, vooral gericht op versterken van (economische) positie van vrouwen, zoals twee van onze huidige projecten: de bouw van een werkplaats voor de productie van plastic kralen van de vrouwenassociatie Asaase Aban en het opstarten van een bakkerij voor de vrouwengroep I Care op initiatief van I Care in Almere.

2. Children Issue:
Reactie SamenWerk: ja, de steun aan de school in Atonsu is altijd belangrijk geweest voor SamenWerk, niet in het minst om de uitwisseling met het Almeerse basisonderwijs.

3. Capacity Building;
Reactie SamenWerk: ja, gebeurt nu vooral via VNG trainingsprogramma´s voor reinigingspersoneel en vrouwelijke raadsleden. Misschien is er op termijn ook samenwerking mogelijk met IIE in Almere.

4. Environmental:
Reactie SamenWerk: ja, is ook een belangrijk aspect van het lopende afvalproject MERC (Micro Enterprise Refuse Collection Scheme).

5. Afvalverwerking:
Reactie SamenWerk: ja, we willen het lopende afvalproject MERC in de komende twee jaar afronden. We hopen dat het project model kan staan voor andere delen van de stad.

Overzicht van de SamenWerk projecten vanaf 1996:

Kumasi

Bouw van een publiek toilet in de wijk Atonsu in samenwerking met NGO-counterpart CAGA en de gemeente Kumasi.

Bouw van een Resource Centre in Atonsu. Het RC dient als bibliotheek voor de openbare basisschool en als buurtcentrum. Het centrum is gefinancierd door SamenWerk en de gemeente Kumasi. Het Resource Centre is bovendien uitgerust met een zonne-energie systeem, waarvoor de fondsen beschikbaar zijn gesteld door bouwbedrijf Wilma.

Bouw van extra klaslokalen voor de school in Atonsu. In samenwerking met de ouderraad van de school worden drie extra klaslokalen gerealiseerd, zodat het aantal leerlingen per klas kan worden teruggebracht.

Het innovatieve afvalproject MERC, waarbij door inschakeling van particuliere ondernemers in een deel van Atonsu huis-aan-huis en tegen betaling door de bewoners, afval wordt opgehaald. Vervolgens is de gemeente Kumasi verantwoordelijk voor het transport naar de gemeentelijke
stortplaats.

Als afgeleide van het afvalproject is de bouw van een tweede publiek toilet in de wijk Dompoase gestart.
Bouw van een werkplaats voor een vrouwencooperatie in de wijk Moshie Zongo.
De vrouwen produceren kralen uit plastic afvalmateriaal.

Scholengemeenschap De Meergronden organiseert fondsenwerving voor de aanschaf van computers voor een middelbare school in Kumasi

Almere

De werkgroep Educatie van de stichting SamenWerk is actief in het ontwikkelen van lesmateriaal met betrekking tot Kumasi. Deze leskisten worden uitgeleend aan Almeerse basisscholen en SamenWerk vrijwilligers verzorgen gastlessen over het leven in Ghana.

Ter gelegenheid van de naamsverandering van de stichting, van S.O.A. naar SamenWerk, is de foto- expositie "SamenGewerkt" samengesteld, die bestaat uit alledaagse ervaringen van kinderen in Almere en in Kumasi. De foto´s zijn gemaakt door de kinderen zelf en geven een leuk beeld van verschillen en overeenkomsten tussen onze steden.

SamenWerk is ook actief binnen de stichting KUANA, die met veel succes de afgelopen drie jaar in Almere de Afrika Dag heeft georganiseerd. In het eerste jaar is een Ghanese kunstenaar uit Kumasi drie weken in Almere geweest om werk te exposeren, lezingen en workshops te geven.

Uitwisselingen


1996
Mei delegatie van de gemeente Kumasi brengt, op de terugweg van een bezoek aan twee zustersteden in de V.S., een kort kennismakingsbezoek aan Almere.

November S.O.A. bestuurslid Anton Spaan bezoekt Kumasi voor
de oprichting van het Kumasi Almere Steering Committee (KASCO)

1997
September S.O.A. bestuurslid Siebren Schaaf bezoekt onze
partnerschool in Kumasi

1998
Mei wethouder Lies Spruit en S.O.A. voorzitter Jan van Berkel zijn een week in Kumasi om onder andere het startschot van het afvalproject bij te wonen.

September hoofdonderwijzeres Mary Rhule bezoekt de Almeerse
partnerscholen

1999
Januari Deputy Regional Minister Joana Appiah Dwomoh, CAGA coordinator Francis Cornah en Sanitary Engineer Lukman Salifu zijn eregasten op de Almeerse Nieuwjaarsinstuif, die in het teken staat van Ghana

September kunstenaar Kofi Asante brengt een bezoek aan Almere in het kader van de activiteiten van de stichting KUANA (Kunst uit Afrika Naar Almere)

Gemeentesecretaris Zed Essilfie en onderdirecteur van
het Waste Management Department Anthony Mensah lopen een week stage bij de Almeerse Gemeentereiniging

December SamenWerk educatie-vrijwilligers Jennie Rosier en Tineke Post bezoeken de partnerschool in Kumasi

2000
Augustus Waste Management Directeur Mike Danso en 4 collega´s uit Ghana lopen een week stage bij de Almeerse Gemeentereiniging

September Kumasi gemeenteraadsleden Philomena Prempeh en Sarah Agyeman lopen twee weken stage in Almere

Notitie/Collegevoorstel ter voorbereiding op het bezoek uit Kumasi aan Almere.

Opgesteld door: SamenWerk, stichting internationale samenwerking Almere
Postbus 200
1300 AE Almere


TERUG