"Wiegertjes is hypocriete huichelaar" aldus Frits Huis

Almere 11 Januari 2002


Zorggroep
Almere


PvdA Almere
T.a.v. Martin Wiegertjes
Postbus 51
1300 AB Almere

20 december 2001

Uw brief van: 20 december 2001
Ons kenmerk RvB/01-570/jw
Doorkiesnummer: 036-5488600Geachte heer Wiegertjes,

In goede orde ontving ik uw brief van 13 december jl. waarin u verzoekt om een reactie op de beschuldigingen die jegens Zorggroep Almere zijn geuit door de heer Huis in het debat van de PvdA en Leefbaar Almere op 12 december jl.

Ik wil allereerst benadrukken dat bemoeienissen inzake woningtoewijzingen aan werknemers niet tot de policy van Zorggroep Almere behoren. Ook is er geenszins sprake van een situatie waarin Zorggroep Almere afspraken met instanties hierover heeft gemaakt.

Voor wat betreft de concrete kwestie waar u op doelt: het is Zorggroep Almere niet bekend waarop de insinuaties van de heer Huis betrekking hebben.
Nader intern onderzoek heeft ook geen informatie opgeleverd op basis waarvan de conclusie mag worden getrokken dat Zorggroep Almere heeft gehandeld zoals in het debat op 12 december jl. is gesuggereerd.

Kortom op basis van de beschikbare informatie is het Zorggroep Almere niet duidelijk waarover het in onderhavige kwestie gaat en wij voelen ons dan ook niet aangesproken.

Met vriendelijke groet,

J.F.H. Oosterbos
Raad van Bestuur

TERUG