AlmerePartij: "Wethouder Smeeman onbetrouwbaar"

Almere 06 Maart 2002


12 maart 2002
Gewijzigd dictum Omniworld, alsmede de 16e mutatie voor het dienstjaar 2002.

Wij stellen u voor:
Onder intrekking van het raadsbesluit van 14 februari 2002 het gewijzigde raadsbesluit inzake Omniworld vast te stellen.

Toelichting:
In uw vergadering van 14 februari heeft u -mede aan de hand van het ter vergadering uitgereikte advies van Sovereign BV- onder meer stilgestaan bij de toepasselijkheid van (Europese) regelgeving op het gebied van staatssteun en concurrentieverhoudingen en de Wet FIDO.

Na afloop van de raadsvergadering hebben wij geconstateerd dat in het dictum van het raadsbesluit onvoldoende recht wordt gedaan aan de strekking en de inhoud van de gevoerde discussie en de daarbij gemaakte opmerkingen.

Gelet hierop leggen wij u hierbij een qua strekking ongewijzigd raadsbesluit voor, waarbij de wijzigingen in zwarte letters zijn weergegeven.

Vaste commissie(s) van advies aan B en W
N.v.t.


De raad van almere,
gelezen het voorstelvan B&W
gelet op de beraadslaging op 14 febr.2002
BESLUIT
1. In te trekken zijn besluit van 14 febr.2002 inz. Omniworld en te vervangen door het hierna volgende besluit.


2. In te stemmen met de voortzetting van de ontwikkeling van het Omniworld-projekt, waarbij de ontwikkeling en facilitering van dit projekt als publieke taak wordt aangemerkt, op basis van de volgende gewijzigde uitgangspunten:
* Exploitatie multifunktioneel centrum/indoor en expohal door de NV sportcomplex almere;
* Grondexploitatie en bouwopdracht door de gemeente;
* parkeerexploitatie door de gemeente;
de investeringskosten van het projekt zijn thans becijferd op circa 109 miljoen Euro (f. 240 miljoen) exkl. BTW

3. Een eerste fase van Omniworld in gang te zetten door opdracht te geven tot het uitwerken van het voorlopig ontwerp voor de bouw van het stadion c.a., onder gelijktijdig inbrengen van bezinigingsvoorstellen voortvloeiend uit het gestelde onder beslispunt 7. daarbij dient rekening te worden gehouden met de noodzaak tot Europese aanbesteding.

4. Onder kennisneming van de aanwezige risico´s en met inachtneming van de door de NV Sportcomplex Almere te verrichten publieke taken, de ontwikkeling van Omniworld tot het moment van oplevering plaats te laten vinden binnen het volgende financieel kader:

* De gemeentelijke bijdrage aan de NV Sportcomplex Almere blijft beperkt tot de Euro 8.154.430- (f.17.970.000.-) die nog binnen de gemeentelijke begroting beschikbaar is (uitgaande van een oplevering in de 2e helft van 2004);
* Uit deze middelen mogen geen salarissen van spelers worden bekostigd.

5. Onder kennisneming van de aanwezige risico´s vanaf het moment van oplevering de exploitatie van Omniworld plaats te laten vinden binnen het volgende financieel kader:

* De gemeente zal in 2004 middelen ter grootte van Euro 8.168.000.- (f.18.000.000.-) uittrekken voor een nader uit te werken investering; daarmee kan de tijdelijke liquiditeitsbehoefte van de NV Sportcomplex Almere navenant verminderen;
* De NV Sportcomplex Almere krijgt de gebouwen voor een periode van 10 jaar voor Euro 1,- te huur aangeboden, met een optie voor nog 10 jaar.

6. In te stemmen met het invoeren van betaald parkeren in het centrum van AlmerePoort waarbij de parkeertarieven kostendekkend zijn, met dien verstande dat de kosten van de parkeergarage en de kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit meeropbrengsten van speciale parkeertarieven bij evenementen en expo.

7. kennis te nemen van het feit dat op basis van dit financiele kader het berekende tekort thans circa Euro 15,4 miljoen (f. 33.9 miljoen) bedraagt. Dekking zal dienen te geschieden binnen vlek A. Daarbij worden de volgende zoekrichtingen gehanteerd:

* bezuinigingen op de stichtingskosten;
* Extra programma (meer kantoren, woningen, winkels);
* extra opbrengsten uit speciale parkeertarieven (expo en(sport)evenementen);
* combineren van de indoorhal met via het MIP te realiseren sportvoorzieningen in Almere-poort

8. Met instemming kennis te nemen bvan het schriftelijke standpunt van de directie en raad van Commissarissen van de NV Sportcomplex Almere dat een kostendekkende exploitatie na oplevering van Omniworld, zonder verdere gemeentelijke financiele steun mogelijk is.

9. Ter bewaking en beheersing van de gemeentelijke vastgoedontwikkeling een monitor te laten ontwikkelen, vergelijkbaar met die van de ontwikkeling van het stadscentrum.

10. De ontwikkleingsovereenkomst met de NV Sportcomplex Almere met ingang van het raadsbesluit op te zeggen en te vervangen door een nieuwe overeenkomst op basis van de gewijzigde taken.

11. Eeen voorbereidingskrediet ad Euro 5 miljoen (f. 11.-18.550.-) beschikbaar te stellen ter dekking van de gemeentelijke voorbereidingskosten, alsmede een aanvullend krediet beschikbaar stellen ad Euro 1.361.341.- (f. 3.000.000.-) tbv de NV Sportcomplex Almere en hiertoe de 16e kapitaalsmutatie voor het dienstjaar 2002 vast te stellen.

12. Medi 2002 wordt een kredietvoorstel voorgelegd waarbij nader inzicht wordt gegeven in de resultaten van de grondexploitatie/ gebouwenexploitatie/ parkeerexploitatie, inkl. her-ijking van de risico´s. hierbij dienen de ontvlechting en de gevolgen daarvan in beeld te worden gebracht, alsook wordt een budgettaire voorziening getroffen tbv de investering als bedoeld onder beslispunt 5. De financiele en juridische structureringen dienen te voldoen aan de toepasselijke (Europese) regelgeving voor wat betref staatssteun en concurrentieverhoudingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van 12 maart 2002.

B&W van Almere

TERUG