AlmerePartij: "Wethouder Smeeman onbetrouwbaar"

Almere 06 Maart 2002
Aan de redactie


Op de website van Leefbaar Almere wordt geïnsinueerd dat het Ministerie van Economische Zaken zou hebben laten weten (citaat website Leefbaar Almere):
“Volgens Ministerie van Economische Zaken ‘gaat de stekker’ uit Omniworld.”
Een en ander naar aanleiding van de berichtenwisseling tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Leefbaar Almere lid Adri Stokhof.
Uiteraard heeft het gemeentebestuur van Almere over deze mededeling contact opgenomen met het Ministerie van Economische Zaken. De medewerkster die wordt geciteerd, heeft ons laten weten een dergelijke uitspraak niet te hebben gedaan en dat het departement ook publiekelijk geen uitspraak doet omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit soort zaken coördineert.

Ook wordt gemeld dat de heer Ranner van mening zou zijn dat zijn brief aan de raad volledig verkeerd geïnterpreteerd is. De heer Ranner heeft ons desgevraagd meegedeeld dat hij een mededeling van deze strekking niet aan de heer Stokhof nog aan enig ander persoon heeft gedaan.

In relatie tot het voorgaande wijzen wij er nog eens op dat er sprake is van twee besluiten die de raad op 14 februari 2002 heeft genomen.
Enerzijds heeft de raad besloten om de realisering van de 1e fase van het zogenaamde complex Omniworld verder in gang te zetten via de bouw van het stadion, de verbindende ruimten, de indoorhal en de daaraan gerelateerde voorzieningen. Dit betreft naar de aard van de zaak een publieke taak. Onderdeel van dit besluit is tevens de opdracht om de benodigde voorbereidende procedures ten behoeve van een Europese aanbesteding te starten.

Anderzijds heeft de raad in principe besloten de gerealiseerde gebouwen in 2004 voor een bedrag van 1 Euro per jaar te verhuren aan de NV Sportcomplex Almere. Ook hgierbij gaat het om een publiek doel. Bij de besluitvorming heeft de raad, mede op advies van de heer Ranner, opdracht gegeven tot overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of op deze wijze sprake van staatssteun. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over Omniworld c.a. had wethouder Smeeman daarover onder meer reeds het volgende gezegd:
“Inzake het onderwerp staatssteun is na de discussie van de laatste dagen het meest in het oog springend, dat je op bepaalde momenten en onderdelen een risico loopt. In het stuk van Souvereign wordt aangegeven, dat je er uit zou moeten komen, als je het op een verstandige manier doet. We moeten het zodanig aanpakken, dat het niet naderhand strandt.
Wat later in het debat stelt de heer Smeeman:
“We hoeven de zaak niet aan de Europese Commissie voor te leggen. We zullen het daar - met BZK – wèl aanmelden”.

Direct na de instemming door de raad met het voorstel heeft het college geconstateerd, dat er enige onduidelijkheid rond de besluitvorming is blijven bestaan. Daarom heeft het college opdracht gegeven tot verduidelijking van het dictum van het raadsbesluit. Deze verduidelijking heeft het college in zijn vergadering van 26 februari jl. vastgesteld en het voorstel daartoe staat geagendeerd voor de vergadering van de raad op 12 maart a.s.

TERUG