Leefbaar Almere wijst VVD definitief af

Almere 21 Maart 2002


Aan: de fractievoorzitter van de VVD
Van: de fractievoorzitter van Leefbaar Almere


Almere, 20 maart 2002

Geachte heer Smeeman,

Vandaag ontving ik uw brief, waarin u Leefbaar Almere uitnodigt voor een gesprek dat door een onafhankelijke voorzitter zal worden geleid. Dit gesprek, zo begrijp ik uit uw brief, zal niet in openbaarheid plaatsvinden. Wel zullen de notulen van het gesprek openbaar worden gemaakt. Het gesprek zal voorts een open karakter hebben.

Ik heb uw brief hedenavond aan de fractie van Leefbaar Almere voorgelegd en deze is tot de volgende slotsom gekomen:

1. De fractie van Leefbaar Almere ziet niets in een ‘tweede informatieronde’, aangezien de eerste reeds voldoende zicht heeft opgeleverd op de programmatische overeenkomsten en verschillen tussen de partijen die in de gemeenteraad gekozen zijn. Ten overvloede zij in dit verband benadrukt dat de geschiktheid en integriteit van de heer Jos Joosen om een dergelijk gesprek te leiden buiten discussie zijn.

2. De fractie van Leefbaar Almere acht de programmatische –en de uit de bestuurspraktijk van de afgelopen jaren gebleken verschillen tussen Leefbaar Almere en de VVD te groot om tot een coalitie te komen. Leefbaar Almere is uiteraard bereid e.e.a. in een gesprek toe te lichten.

3. De fractie van Leefbaar Almere acht de vorming van een programcollege, van welke samenstelling dan ook, een voorwaarde voor een helder bestuur van de stad, zowel op collegeniveau als in de gemeenteraad. Een spiegelingscollege waarin de drie grote partijen zitting hebben, is voor Leefbaar Almere niet bespreekbaar. Een dergelijk college zal een belemmering zijn voor de nieuwe koers die Leefbaar Almere bestuurlijk wil inslaan en bovendien de discussie in de gemeenteraad bij gebrek aan oppositie in de kiem smoren. Dit zou, volgens Leefbaar Almere, noch tegemoet komen aan de verkiezingsuitslag noch in overeenstemming zijn met de bedoeling van het duale bestel.

4. De fractie van Leefbaar Almere wil formatiebesprekingen uitsluitend in de openbaarheid voeren.

Kort en bondig komt het hierop neer: De fractie van Leefbaar Almere ziet slechts twee mogelijkheden voor de vorming van een college van Burgemeester en Wethouders: de ene is een college met Leefbaar Almere, de PvdA en kleinere partijen, de andere is een college met de VVD, de PvdA en kleinere partijen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

Hoogachtend,

namens de fractie van Leefbaar Almere
F. Huis fractievoorzitter

TERUG