Sloop in Almere Haven

Almere 09 Juni 2001

<>

Johan van der Kroef
Rex Harrisonstraat 5
1325 KJ Almere
prive 036 5376779
werk 020 5198279
Alternatief voor sloop: variant op parkmodel

Herontwikkeling van de locatie Bombardon en Zuidelijke Pool in Almere-Haven

Samenvatting:
Een variant op het z.g. parkmodel is mogelijk dat de voordelen heeft van dit model, maar niet sloop noodzakelijk maakt. Omdat het een variant op het parkmodel betreft, zal dit geen vertraging opleveren in de uitvoering.

Het college van B & W heeft zich uitgesproken voor het parkmodel. Consequentie van dit parkmodel is dat 12 goede woningen en 3 bedrijfsruimten gesloopt moeten worden. Een aantal bewoners woont er al vanaf het begin en hebben grote moeite met verkassen.
Het alternatief zonder sloop (doorblokmodel) dat het College heeft laten onderzoeken, heeft t.o.v. het parkmodel een aantal belangrijke nadelen.
Er is echter een variant op het parkmodel zonder sloop mogelijk volgens het CDA dat niet deze nadelen heeft en waard is om uitgewerkt te worden. Omdat dit een variant is van het parkmodel zal dit geen vertraging opleveren in de uitvoering. Integendeel, omdat geen rekening hoeft gehouden met juridische procedures om mensen tot verhuizing te dwingen, zal er zelfs tijdswinst mogelijk zijn.
De inspraakreacties van de bewoners en ‘Houdt Haven Groen’ zijn ook betrokken bij deze variant. Omdat deze vooral gebaseerd zijn op het doorblokmodel hebben ze niet de voordelen van het parkmodel. Houdt Haven Groen kan zich trouwens goed vinden in ons plan.

Parkmodel versus doorblokmodel
Volgens de Quickscan zijn er nogal wat voordelen van het parkmodel boven het doorblokmodel:
1. het model heeft een groen karakter en toch een compacte bebouwing
2. het centrum krijgt een duidelijke voorzijde gericht op de dijk. Bij het doorblokmodel is de achterkant van de bebouwing gericht naar de dijk.
3. het parkeren gebeurt dichter bij de winkels van de zuidelijke pool.
4. uitzicht van veel woningen verbetert, bij het doorblokmodel verslechtert het uitzicht van de woningen aan de Kruisstraat.
5. er ontstaat een groen, helder en levendig beeld
6. laden en lossen is makkelijker te realiseren dan bij het doorblokmodel
7. er ontstaat een duidelijk zicht vanuit het parkeerplein op het warenhuis
De nadelen zijn duidelijk: afbraak van op zich nog goede woningen en noodzakelijke verhuizing van bewoners aan de Meerstraat. Op een aantal is volgens ons wel wat af te dingen, maar we zullen eerst op de grote lijnen ingaan.

Als basis voor de herontwikkelingsplan dient de Ontwikkelingsvisie Revitalisering Almere Haven (1997). Hierin wordt met betrekking van het zuidelijk deel van het centrumgebied van Almere-Haven het volgende gesteld:
“Er wordt nadrukkelijk een kwaliteitsverbetering nagestreefd van de ruimtelijke structuur (met name wordt hierbij gedoeld op de versterking van de relatie tussen binnen- en buitendijks alsmede aan de versterking van de zuidelijke pool van het winkelgebied). Bij de uitwerking hiervan wordt er vooralsnog van uitgegaan, dat deze kwaliteitsverbetering bereikt kan worden zonder dat overgegaan behoeft te worden tot de sloop van woningen (Meerstraat/Deltastraat/Houtstraat). Aan de hand van de uitkomsten van de uitwerkingsstudie zal beoordeeld moeten worden of dit uitgangspunt gehandhaafd kan blijven.”

Het parkmodel past beter bij het criterium in het ontwikkelingsvisie: versterking relatie tussen binnen- en buitendijks gebied en versterking van de zuidelijke pool van het winkelgebied. Het college heeft een keuze gedaan tussen parkmodel en doorblokmodel en daarmee tot sloop. Dat is volgens ons te zwart-wit.

Variatie op het parkmodel
Is het mogelijk om de voordelen van het parkmodel zo goed mogelijk te benaderen zonder de twaalf huizen aan de Meerstraat te slopen?
Wanneer je vanuit de Bombardon naar de ingang kijkt van de Meerstraat dan valt je het volgende op: een bekrompen, slonzige situatie (zie foto’s in de Quick scan). Wanneer je echter de rommelige plantenbakken weg denkt, krijg je al een ruimere en schonere indruk. Het straatje is veel minder smal. De huizen zelf zien er helemaal niet zo slecht uit.
Wanneer wat aan de voorgevels (pilaren) aan de overkant van de Meerstraat wordt gedaan en de lege winkelruimtes gevuld zijn wordt het al wat vrolijker.

Wanneer nu de kleine bedrijfsruimte bij het een leuke speelgoedwinkel wordt de aandacht getrokken van het toekomstige parkeerplein naar de toegang tot de Zuidpool: de Zuidpool begint dan met het speelgoedparadijs als voorproefje op wat komen gaat.
De huisjes van de Meerstraat zijn heel laag, de daken van de torens van het havenhoofd kan je net er boven uit zien. Wanneer je op het geplande warenhuis in het verlengde van de Kruisstraat een reclame-uiting zet dan is dat duidelijk te zien van uit het parkeerterrein en trekt het de mensen uit de auto’s richting de warme neonverlichting van de Zuidpool. Omdat de neonverlichting alleen uit de richting van het parkeerterrein gezien hoeft te worden, kan het zodanig gemaakt worden dat de bewoners vlak tegenover het warenhuis er geen last van hebben.
Tenslotte knap de voorgevel van de laagbouw met een mooi verfje op en maak een uitnodigende bestrating en verlichting.

Veel steden hebben van die vrij smalle knusse toegangstraatjes waarin je de magnetische aantrekkingskracht ondervindt van de toenemende geluiden, geuren en het toenemend zicht op het winkelcentrum. De brede toegangsweg uit het parkmodel brengt wel het toekomstige warenhuis in beeld, maar geeft een veel minder intieme sfeer: er ontstaat een tochtig gat.
Het verhoogde park met een laag stenen muurtje uit de Quickscan past ook goed in deze variant. In de Quickscan strekt het zich uit van warenhuis tot in de huidige Meerstraat, waar het versmald wordt. Wij stellen voor om het muurtje in een golfbeweging in de Meerstraat voort te zetten. De huizen liggen wat hoger dan de straat, dat kan zo blijven. Bij de inham van de golven kan dan een leuk bankje staan en een trappetje naar de woningen, zoals dat er nu ook is, maar dan wat aantrekkelijker uitgevoerd.

Vanuit de positie van het warenhuis ziet het geheel er ook wat compacter uit. De huizen aan de Meerstraat moet je dan niet doorblokken want dan accentueer je juist de laagbouw. Maar je zou de bedrijfsruimte aan deze kant kunnen vervangen door een wat groter winkelpandje of restaurantje wat de aandacht van de twaalf lage huisjes weghaalt.
Daarbij heb je een wat minder gepland geheel maar dat geeft niet. Het te geplande maakt een kunstmatige indruk. In een gegroeide stad heb je vaak dingen die niet kloppen maar dan kan het allemaal ook wat natuurlijker maken.

Bekijken we nu het lijstje van de zeven voordelen, dan blijkt dat we met deze eenvoudige oplossingen een heel eind op weg zijn.
Omdat de rest van het parkmodel het zelfde blijft krijg je toch vanuit het parkeerplein een groene indruk en een relatie met het buitendijks gebied (voordeel nr 1) . De achterzijde van de Meerstraat-huisjes kan je wat verbloemen door wat aantrekkelijk groen er tussen te zetten (voordeel 2).
De afstand tussen Zuidpool en parkeerterrein is een psychologische en wordt hier dan ook psychologisch opgelost (voordeel 3). Ook aan voordeel 4, 5 en 7 wordt tegemoet gekomen.

Het laden en lossen blijft alleen moeilijk (voordeel 6). Vrachtverkeer door de Meerstraat of via de dijk levert problemen op. Echter een oplossing is een weg tussen de bebouwing van de Meerstraat en de dijk. Omdat de weg uitsluitend voor bevoorrading kan worden gereserveerd valt de verstoring wel mee. Dit stukje is hoogstens iets minder mooi in te richten als wandelgebied.
Voor het zicht vanaf het buitendijks gebied maakt het niet uit. De weg wordt immers door de dijk uit het zicht genomen.
Door het laten staan van de huizen aan de Meerstraat zijn er 40 parkeerplaatsen minder beschikbaar t.o.v. het parkmodel. Door het parkeerplein iets breder te maken kan een strook parkeerplaatsen over de hele lengte dit compenseren.

Conclusie
De meeste voordelen van het parkmodel blijven overeind. De bevoorrading via de achterkant van de bebouwing is wat minder elegant. Het parkeerplein wordt iets breder.
Een voordeel van dit plan is dat de Zuidelijke pool wat meer beschut wordt. Een klein knus toegangstraatje dat mooi ingericht wordt, werkt positief voor de revitalisering van het winkelgebied, zeker voor de winkels in de Meerstraat.
En uiteraard het belangrijkste voordeel is het niet slopen van de woningen. Tenslotte wordt voorkomen dat het project vertraagd wordt door juridische procedures die mogelijk nodig zijn om bewoners te doen verhuizen.


Namens CDA,

Johan van der Kroef (woordvoerder commissie Sociale zaken en Almere-Haven)

TERUG