Feestje Almere Haven zonder vergunning door gemeente ´gedoogd´

Almere 11 Mei 2002


Van: A ter Beek
Verzonden: woensdag 1 mei 2002 10:53
Aan: awbijl@almere.nl
CC: Bossink Sander
Onderwerp: 12 mei


Geachte hr Bijl

Als stichting evenementen Centrum Almere-Haven en een aantal ondernemers hadden wij een festiviteit gepland op 30 April jongstleden,

in verband met de slechte weersomstandigheden hebben wij dit afgelast en ons voor genomen om het geheel te verschuiven naar 12 mei a.s.

Toen ik vanochtend dit voorlegde aan de afdeling vergunningen werdt mij verteld dat een vergunning hiervoor 4 weken van te voren aangevraagd moet worden, en het niet sneller kon.

Mijn vraag aan U is kunt U hier misschien iets aan doen ,zodat wij dit toch kunnen laten doorgaan.

Hopende op U welwillende medewerking.
Hoogachtend, AterBeek
036 523 3634
Faxnummer dienst
036 52 33 656
Eómail adres
gmvduyn@almere.nl
Datum 7 mei 2002

Onderwerp Diverse muziekactiviteiten
Ons kenmerk VHTó1 79GD02


Geachte heer Ter Beek,

Op 1 mei 2002 heb ik vernomen dat u het voornemen heeft om op 12 mei 2002 diverse muziekactiviteiten te houden, zoals een optreden van een Ierse Volksgroep, en een Soundmixshow voor kinderen, in de muziektent gelegen op kruising Meerstraat, Kruisstraat te Almere-Haven.

Ik deel u mee dat bij onze afdeling een groot aantal aanvragen om beschikkingen wordt ingediend waarbij de inzet is deze aanvragen zo snel maar ook zo goed mogelijk binnen de gangbare procedures af te handelen. Gezien het feit dat de bovengenoemde aanvraag door u op zoín korte termijn is ingediend en daarbij de nodige tijd gemoeid zou zijn met het inwinnen van adviezen bij de betrokken diensten, zou op uw aanvraag enkel door onevenredige extra inzet van middelen kunnen worden beschikt, wat weer nadelige gevolgen heeft voor de afhandeling van andere zaken op deze afdeling, hetgeen ik ongewenst acht.

De door u te organiseren activiteiten neem ik voor kennisgeving aan. Ik wijs u erop dat indien u besluit de geplande activiteiten toch te laten plaatsvinden u dit geheel op eigen risico en verantwoording doet.

Ik heb de afdeling Milieubeheer, politie en stadsdeelkantoor Haven op de hoogte gebracht van de door u geplande activiteiten.

Ik wijs u er op dat een aanvraag minimaal vier weken voor aanvang van de activiteiten in mijn bezit dient te zijn. Voor een evenement met een grote omvang geldt zelfs een termijn van minimaal acht weken. Ik verzoek u hier in het vervolg rekening mee te houden bij het doen van een vergunningaanvraag en rekening te houden met een eventuele uitwijkdatum.Hoogachtend,

de burgemeester van Almere,
namens hem, afdelingsmanager van de afdeling
Veiligheid en Handhaving,

Ph.F.van der Linden

Postbus 200 1300AE Almere
Telefoon 036 53 99911
Fax 03653999121

TERUG