Stadhuis blokkeerde goedkeuring jaarrekening Omniworld

Almere 29 Juni 2002


Gemeente Almere
Concernstaf Bestuursondersteuning

Datum 25 juni 2002

NV Omniworld
t.a.v. Raad van Commissarissen; t.a.v. de heren Groen en Pijlman

Doorkiesnummer secretariaat
036 53 99 3 76
Faxnummer secretariaat
036 53 99 925
E-mail adres
camkester@almere.nl


Onderwerp
Reactie op uw brief dd 24 juni 2002


Geachte heren Groen en Pijlman,

Wij hebben zojuist kennisgenomen van de inhoud van uw brief dd 24 juni 2002. Allereerst willen wij opmerken dat wij begrip hebben voor het feit dat u teleurgesteld bent over de ingezette koerswijziging. Echter, doordat u ons geen perspectief hebt kunnen bieden voor betaald voetbal overeenkomstig het raadsbesluit 12 maart 2002 en het collegeprogramma 2002—2006, rest ons geen andere keuze.

Overeenkomstig de inhoud van het gesprek dd 20 juni jl. lezen wij in uw brief dat u instemt met de gemeentelijke regievoering bij de totstandkoming van een aangepast businessplan. Wij treden snel in overleg met u over de invulling hiervan.

Wat betreft het op te stellen businessplan hebben wij de volgende procedure voor ogen. Het businessplan dient uiterlijk 1 september 2002 gereed te zijn. Alle energie uwerzijds en van gemeentelijke zijde dient ingezet te worden voor het vervaardigen van een businessplan conform de in uw brief gestelde voorwaarden (bullets 1 tm 4 op pagina 2 van uw brief) en de door ons geformuleerde uitgangspunten in het overleg van 20 juni jl. waarbij de sturingsrol voor de gemeente en de te bieden transparantie aan de gemeenteraad essentiële factoren zijn.

Wat betreft uw voorwaarden hebben we de volgende opmerkingen:

Ad 1. Het is onze intentie het oorspronkelijk functioneel programma te realiseren met uitzondering van het betaald voetbal;
Ad 2. Geen
Ad 3. Betreft gemeentelijke bijdragen: zoals bij u bekend is in totaal nog fl. 12,5 miljoen beschikbaar t.b.v. aanloopverliezen. Het businessplan zal moeten passen binnen deze maximale bijdrage. Over de gefaseerde aanwending daarvan zal nader overleg met u plaatsvinden;
Ad 4. Betreft uw opmerking over derving inkomsten door het schrappen van de Expohal uit uw exploitatie: onzerzijds is er op voorhand geen intentie om de Expohal uit de exploitatie van de NV te halen.
Ad 5. Betreft uw voorwaarde de (tijdelijke) ondersteuning van betaald voetbal: ons standpunt is dat wij hier geen medewerking aan kunnen verlenen.

De door ons geformuleerde uitgangspunten in het overleg van 20 juni betreffen:

1. er wordt een topsporthal gerealiseerd
2. met daarin als “betaalde” sporten basketbal en volleybal
3. betaald voetbal is in deze constructie geen optie
4. de overhead dient drastisch te worden teruggedrongen
5. reële en aantoonbare sponsorinkomsten dienen uitgangspunt te zijn
6. facilitair bedrijf wordt afgeslankt (bv geen congres— en vergadercentrum)

De oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst is door de raadsbesluiten van 12 maart 2002 niet meer van kracht. Op korte termijn zullen wij een nieuwe overeenkomst in overleg met u opstellen. Hierbij zal de volgende taak — en rol verdeling tot uitdrukking moeten komen. De gemeente treedt op als realisator van de gebouwen en inrichting van de omgeving (hardware) en de NV zal optreden als huurder van deze panden en exploitant van sport c.a.

Wij merken daarbij op dat het uitgewerkte businessplan de basis vormt voor verdere besluitvorming en samenwerking door het college en vervolgens door ons wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Tevens zal dit businessplan dienen voor de dan te sluiten overeenkomst.

Wij vertrouwen erop dat hiermee de basis gelegd is voor de toekomstige samenwerking.

Burgemeester en wethouders van Almere,

de wnd. Burgemeester,
J.C.T. van der Doef

De secretaris,
Drs. I.W.L.A. Caminada

TERUG