Een duister licht op Omniworld

Almere 02 Juli 2002

Wij stellen u voor:
Op grond van artikel 25, derde lid te bekrachtigen dat op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid onder c en tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur door het college van Burgemeester en Wethouders middels een daartoe genomen besluit op 28 juni 2002 geheimhouding is opgelegd ten aanzien van de volgende stukken:
1. Beleidsnotitie NV Sportcomplex Almere van juni 2002
2. Exploitatiemodel NV Sportcomplex, versie expl 2002VO502
3. Bevindingen integraal businessplan college
4. Brief Raad van Commissarissen dd 27 juni 2002
5. Sheets stand van zaken Omniworld van Dhr Bult en dhr Ranner
6. Aanbiedingsbrief jaarrekening 12 juni 2002 en Jaarrekening 2000-2001*
7. Agenda overleg 20-6-2002 en leidraad gesprek 20-6-2002 tussen afvaardiging college en raad van Commissarissen
8. Verslag overleg Afvaardiging college en RvC d.d. 20 juni 2002.

 • De terinzage liggende jaarrekening heeft nog een voorlopige status omdat deze nog niet is vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering. Voorts ontbreekt nog een statutair verplicht pre-advies van de RvC van Omniworld. Zodra de aandeelhouders de jaarrekening hebben vastgesteld vervalt de geheimhoudingsplicht voor de jaarrekening.

  Toelichting:
  Zoals u bekend is, zijn wij op dit moment in overleg met de NV over de wijze waarop het Omniworld project in het centrum van Almere Poort zou kunnen plaatsvinden. Door de NV zijn cijfers gepresenteerd en beleidsuitgangspunten geformuleerd die vertrouwelijk door het college voor de raadsleden ter inzage zijn gelegd. Ook de recente briefwisseling ter uitwisseling van standpunten tussen de RvC, de verslaglegging van een op 20 juni jl. gehouden vertrouwelijk gesprek alsmede enige (ambtelijke) bevindingen zijn ter inzage gelegd. Deze gegevens bevatten vertrouwelijke informatie die bij het openbaarmaken wellicht schade zou aanrichten bij de NV c.q. de gemeente.
  Wettelijk is geregeld dat de voorlopige geheimhoudingsplicht die is opgelegd door burgemeester en wethouders door de raad in zijn volgende vergadering bekrachtigd dient te worden. Doet de raad dit niet, dan vervalt de geheimhoudingsplicht. (De raad kan alleen tot bekrachtiging over gaan, indien de vergadering door meer dan de helft van de raadsleden is bezocht. Dit blijkt uit de presentielijst.)
  Het is om deze formele reden dat wij dit voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding thans aan u voorleggen. De geheimhouding blijft bestaan totdat de raad haar opheft.

  Burgemeester en wethouders van Almere

  de secretaris, de burgemeester,
  drs. I.W.L. A. Caminada dhr. J.C.T. van der Doef


  TERUG