Huis (LA) loodst nieuw voorstel Omniworld door de raad

Almere 03 Juli 2002


Gemeenteraadsfractie Leefbaar Almere

Almere, 2 juli 2002


De Gemeenteraad van Almere in vergadering bijeen op 2juli 2002 brengt het navolgende AMANDEMENT aan op het raadsvoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juli 2002, ongenummerd onder de naam betreffende Omniworld Almere Poort. Aan de orde bij Agendapunt 4, onder de naam Planontwikkeling Almere Poort, bij het eerste aandachtssterretje genaamd Raadsvoorstel Qmniworld Almere Poort.

Beslispunt 4, het genoemde bij lid a., te vervangen door:

De mogelijkheden om betaald voetbal te realiseren op een lager ambitieniveau al of niet
binnen het Omniworldconcept en al dan niet gericht op de licentie 2004.
(cursief in afwijking van voorliggende raadsvoorstel)

Beslispunt 6 te vervangen door:

Gelet op het vorenstaande de planontwikkeling van het voetbalstadion met een capaciteit voor 13.500 toeschouwers in het huidige concept te beŽindigen.
(Cursief in afwijking van voorliggende raadsvoorstel).
En verder alleen te gebruiken als referentiemateriaal bij de te onderzoeken alternatieven.

Toe te voegen beslispunt 9:

De aandeelhouder, in casu de stichting vertegenwoordigende de Gemeente Almere, zal bepalende invloed hebben bij de totstandkoming van de genoemde modulaire businessplannen onder beslispunt 3.

Toe te voegen beslispunt 10:

De rapportage door het College van Burgemeester en Wethouders van de genoemde onderzoeken zal ultimo oktober 2002 plaatsvinden. Indien meerdere opties mogelijk zijn als uitkomst op de onderzoekspunten, dan worden deze integraal aan de Gemeenteraad ter kennis en besluitvorming gebracht.

Aldus besloten in de Gemeenteraad van Almere op 2 juli 2002.


Ondertekend door: LeefbaarAlmere, PvdA, CDA
Volkspartij voor Vrijheid en DemocratieMOTIE.

De gemeenteraad van Almere, in vergadering bijeen op 2 juli 2002,
overwegende dat

 • gedurende de afgelopen 7 jaar 26,9 miljoen Euro is geÔnvesteerd in het huidige concept Omniworld.

 • dit bedrag is besteed aan het ontwikkelen van een stedebouwkundig plan, maar evenzeer aan de bevordering van de integratie tussen topó en breedtesport bij voetbal, volleybal en basketbal.

 • deze integratie bij voetbal pas nu, na het gedeeltelijk beschikbaar komen van de voetbalaccomodatie op het FBK-sportpark, goed op gang begint te komen.

 • er voor de realisatie van het FBK voetbalócomplex 2,2 Euro uit het het Omniworld MIP is besteed.

 • voetbal ťťn van de grootste georganiseerde sporten in Almere is.

 • het voortbestaan van FC Omniworld Amateurs alsmede de voetbalschool met 300 pupillen niet wordt gegarandeerd.

 • voetbal in het huidige concept de basis vormt en moet zorgen voor de belangrijke publieksstromen en de grootste bron van inkomsten (en uitgaven)

 • er mede door de inspanningen van het Almeerse gemeentebestuur thans door de KNVB een licentie onder voorwaarden is verleend

 • er thans geen enkel alternatief plan ter tafel ligt dat een betere exploitatie op langere termijn biedt.
 • de raad moet kunnen kiezen op basis van reŽle alternatieven.

  spreekt uit dat

  • per ultimo oktober een nieuw of aangepast plan beschikbaar moet zijn, compleet met grondó en gebouwenexploitatie en een commercieel exploitatieplan.

  • eveneens dient per ultimo oktober beschikbaar te zijn de

  • inventarisatie van de mogelijke claims van derden, inclusief de NV en de KNVB. (alle huidige contractpartners)
  • vergelijking van alle nieuwe exploitatielasten in verhouding tot het huidige plan en een risicoanalyse.
  • consequenties voor het totale plangebied en de financiŽle gevolgen en eventuele verliezen voor het grondbedrijf.
  • hoogte van de door een nieuw plan ontstane afschrijvingen op de reeds geÔnvesteerde bedragen van 26.9 milj. Euro

  • het voortbestaan van de FC Omniworld amateurs en de voetbalschool wordt gegarandeerd tot besluit is genomen.

  • er onderzoek wordt gedaan naar het mogelijk tijdelijke gebruik van de accomodatie op FBK ten behoeve van betaald voetbal op bescheiden niveau.


  en gaat over tot de orde van de dag.

  ondertekend: VVD-ChristenUnie-D66-Stadspartij

  TERUG