Leefbaar Almere zet eigen wethouder ´te kakken´

Almere 23 September 2002
FAX


Datum 30 augustus 2001
Fax
Aantal pagina’s 3
Aan Gemeente ALMERE en Delta Loyd


Van Eurowoningen
Betreft Noorderplassen West: EEG-aanbesteding

c.c.Zoals afgesproken doe ik jullie hierbij onze notitie inzake EEG-aanbesteding toekomen.
Na bestudering en juridisch advies van jullie zijde kunnen wij de discussie over de
Aanbestedingswijze en daaraan gekoppelde risico verder met elkaar voeren.

Aan Jack zou ik willen vragen een afspraak met ons (MF,EK) hierover te regelen.

Met vriendelijk groet,(EK)MEMO

Aan
Van
Datum 23 augustus 2001
Onderwerp Algemene notitie voor gemeente ALMERE
Kopie BW
File ALM N00 10 00 01. 382

Inleiding

Ter zake de ontwikkeling en realisering van de eerste fase van het project Almere
Noorderplassen heeft de gemeente Eurowoningen B.V. en Delta Loyd geselcteerd. De eerste fase zak naast de ontwikkeling en realisering van ca. 800 woningen teven de aanleg van de daarbijbehorende infrastructuur dienen te behelzen. De gemeente Almere heeft de intentie het risico en de verantwoordelijkheid voor het hele project, inclusief de aanleg van de daarbij behorende infrastructuur, aan Eurowoningen en Delta Loyd over te dragen.

De kosten van aanleg (inclusief ontwerp) van de infrastructuur belopen ruwweg 50 miljoen gulden. Deze kosten dienen via de verkoop van de woningen door Eurowoningen en Delta Lloyd te worden terugverdiend.

Aanbestedingsrecht

Ingevolge de richtlijn werken (93/37/EG) dienen opdrachten voor de aanleg van infrastructurele werken met een waarde van boven de ca. 11,8 miljoen gulden, exclusief BTW- geplaatst door een aanbestedende dienst, zoals gemeenten – conform de richtlijnprocedures te worden aanbesteed. Voor private ontwikkelaars geldt geen aanbestedingsplicht

Betoogd zou kunnen worden dat de gemeente in het onderhavige geval geen opdracht verstrekt en derhalve niet aanbestedingsplichtig is. Dit is echter gezien de meest recente jurisprudentie ten aanzien van de aan te leggen infrastructuur omstreden. Welliswaar is de ontwikkelaar opdrachtgever, maar het leidt geen twijfel dat de overeenkomst erop gericht is de gemeente eigendom te doen verkrijgen, dan wel beschikking te geven over de uit hoofde van de ontwikkelingsovereenkomst te realiseren openbare werken. Ook het gegeven dat de gemeente formeel niets betaalt voor de infrastructuur zal ingevolge recenter rechtspraak niet betekenen dat de Europese aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. (Hof Den Haag 31 januari 2001, rolnummer 00/297)

Nu de waarde van de aanleg van de infrastructurele werken het bedrag van ca. 11,8 miljoen te boven gaat zal zij en niet de marktpartijen jegens derden aansprakelijk zijn.

Uitzondering op de aanbestedingplicht

Op voornoemde aanbestedingsplicht geldt een belangrijke uitzondering: percelen, zijnde zelfstandige percelen van het infrastructurele werk, die 20% van het werk beslaan, hoeven - indien zij het maximum van 2,2 miljoen gulden niet overschrijden – niet te worden aanbesteed.
De totale waarde van deze aanbestedingvrije percelen mag niet meer dan 20% van de totale waarde van alle percelen bedragen. Ter zake het project Almere Noorderplassen komt dit neer op 10 miljoen gulden (20% van 50 miljoen gulden).

Onder het begrip aanbestedingsvrije percelen kan worden verstaan, werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het infrastructurele werk. Dit brengt met zich mee, dat opdrachten tot begeleiding van de aanbesteding zelf, ontwerptactiviteiten, alsmede directievoering en toezicht tijdens de uitvoering als zelfstandig perceel kunnen worden gedefinieerd.

Uit hoofde van een daartoe strekkende overeenkomst kan de gemeente Almere aan Eurowoningen en Delta Lloyd opdragen, de aanleg van de structurele werken namens de gemeente aan te besteden. Deze opdracht kan als een aanbestedingsvrij perceel van het werk worden beschouwd, voorzover aan de voornoemde financiële criteria wordt voldaan.

Aansprakelijkheid

Indien Eurowoningen en Delta Lloyd uit hoofde van een daartoestrekkende overeenkomst van opdracht de aanleg van de infrastructurele werken namens de gemeente Almere aanbesteedt, neemt dat niet weg dat niet Eurowoningen en Delta Lloyd doch de gemeente Almere een aanbestedingsdienst in de betekenis van de richtlijn werken is. Immers – zoals boven gesteld – zijn private partijen geen aanbestedende diensten in de zin van de Richtlijnen. In de
Overeenkomst van opdracht aan Eurowoningen en Delta Lloyd zal de inhoud van de opdracht en de verdeling van verantwoordelijkheden dan ook nader moeten worden uitgewerkt.

TERUG