Platform Gebruikers GGZ

Almere 31 Oktober 2002


Platform opgericht
Clienten en familie-organisaties op het terrein van de Geestelijke gezondheidszorg in Almere hebben zelf het initiatief genomen om een Platform op te richten. Gebleken is namelijk dat een aantal zaken -juist voor gebruikers in de GGZ- van belang zijn om op gemeentelijk gebied hun beslag te krijgen. Daarbij gaat het in het bijzonder om voorzieningenop het gebied van Wonen en Dagbesteding. In Almere is sprake van slechts één GGZ-aanbieder op het terrein van Zorg en Behandeling: "De Meregaard".
De zorg wordt daar georganiseerd in ´circuits´ en ´zorgprogramma´s´. Ook de inbreng van clienten en familie is in besprekingen onderwerp van gesprek. Verder is er op dit moment 30én beschermde woonvoorziening en één Dag-aktiviteitencentrum voor GGZ-clienten aanwezig.

Doel van het Platform
Het bevorderen van de re-integratie en re-habilitatie van Gebruikers van de GGZ in de Almeerse samenleving door het versterken en coordineren van de lokale belangenbehartiging. Het Platform wil gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van die zorggebruikers (vaak ondersteund of begeleid door professionele medewerkers) Zij kunnen nl het best vertellen hoe eea in de parktijk ervaren wordt, of iets werkt of juist niet. Inwoners van Almere kunnen met hun vragen, problemen, klachten en opmerkingen terecht bij dit Platform omdat men hier precies weet hoe te gaan in de doolhof van regelingen en aanbod.

Organisatie
Het Platform Gebruikers GGZ is een Stichting. In het Bestuur zijn de deelnemers vertegenwoordigd.
Het bestuur richt een aantal projektgroepen op, waarin alle deelnemers zitting hebben.
Die Projektgroepen kiezen een bestuur van maximaal 7 personen: voorzitter, secretaris en penningmeester en 4 vertegenwoordigers uit de Projektgroepen. Op dit moment is de coordinator (iov het bestuur) drs. Hette W. van der Leeuw, de voorzitter is mevr. L. Buwalda, secretaris mevr. R. van Zanten en penningmeester de heer Theo Pijlman, bekend ook uit de politiek, de Ouderenpartij.

Samenwerking
Er wordt samengewerkt op lokaal, regionaal en landelijk nivo. Lokaal met de SOGA (st.Orgaan Gehandicapten Almere),
de Vrijwilligers Centrale Almere (vanwege de werving van vrijwilligers tbv de GGZ); verder wil men graag samenwerken met het Steunpunt Mantelzorg, de SPD en st. de Schoor.

Deelnemers
Op dit momente bestaat het Platform uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Ver. Cerebraal: voor patienten met niet-aangeborewn hersenletsel
 • Clientenbond: voor clienten van de GGZ
 • Clientenraad De Meregaard: voor mensen die in behandeling zijn, plus hun familie
 • Bezoekersraad DAC-Almere: voor (ex-)gebruikers van Dagaktiviteiten
 • st. Labyrinth-in Persprektief Flevoland: voor familie in de GGZ
 • Ver. Ypsilon: voor familie van mensen net schizofrenie of chronnische psychosen
 • Bewonersraad RIBW Almere (Regionale Instelling Begeleid Wonen)
 • NB er wordt nog gewerkt aan uitbreiding met vertegenwoordigers van de Ver. voor manisch depressieven, plus verwanten enz.

  Aktiviteiten
  Deelnemers komen bijeen in Projektgroepen.
  Doel is: elkaar informeren over elkaars aktiviteiten, afstemming en zo mogelijk samenwerking.
  Ook worden projekten van zorgaanbieders besproken en participatie-mogelijkheden bekeken en gecoordineerd.
  Het Platform wil een aanspreekpunt zijn voor de gemeente op het terrein van zorg, wonen en dagbesteding, in het bijzonder betr. de GGZ. Iedere 14 dagen is er een groepsbijeenkomst.

  Projekten GGZ in 2001 en 2002
  Er zijn de volgende aktiviteiten ontwikkeld in de afgelopen jaren 2001 en nu in 2002.
  1) Projektgroep Zorg, waarin men de lokale belangen wil behartigen bij gemeente en plaatselijke zorgaanbieders.
  2) Projektgroep Dagbesteding, waarin ervaringen uitgewisseld worden ivm elkaars wensen. Inventariseren van de behoefte aan Dagbesteding in Almere en het aangeven van leemten in het aanbod.
  3) projektgroep Wonen, ook hier ervaringen en ideeen uitwisselen van deelnemers.
  Het inventariseren van de vraag naar beschermd en begeleid wonen; en alweer: wat ontbreekt er in Almere op dit gebied?
  4) Projektgroep Steunpunt GGZ: moet dit verder ontwikkelen en voortzetten.

  Steunpunt GGZ
  Het Steunpunt bestaat ongeveen 1/2 jaar. Iedere werkdag bereikbaar van 13-17 uur, om een afspraak te maken
  of voor een persoonlijk gesprek (tel. 036-529.75.76) en te vinden aan de Zoetelaarpassage nr.6 (1e etage, lift aanwezig).
  Maar men kan ook terecht met vragen of problemen over de zorg in Almere.


  Volgende bijeenkomsten:
  di. 5 november, 26 november en 10 december van 13.30 -17.00 uur.


  TERUG