Het college van B&W is totaal geschift

Almere 22 November 2002

Onderhoud openbare ruimte
MOTIE STOPZETTEN EUROPESE AANBESTEDING ONNODIG

Na uitvoerig beraad en het inwinnen van extern advies heeft het college besloten de reeds gestarte Europese aanbestedingsprocedure voort te zetten. Het uitvoeren van de in de begrotingsraad aangenomen motie is volgens het college onwenselijk en onnodig. Onwenselijk omdat de motie grotendeels strijdig is met Europese regelgeving, onnodig omdat de gemeente op een andere manier tegemoet komt aan de overwegingen voor de motie.

De politieke partijen in Almere hebben met de motie hun zorg willen uitspreken voor de werkgelegenheid van de lokale aannemers. Die zorg richt zich vooral op het onderhoudswerk dat nu wordt uitgevoerd door werknemers met een sociale indicatie van de Tomingroep. Het college heeft echter geen enkele reden om aan te nemen dat lokale ondernemers geen kans zouden maken in de huidige aanbestedingsprocedure. Net zoals nu het geval is mogen aannemers combinaties maken waardoor de vier grote te onderhouden delen van de stad behapbaar zijn. Het bewust bevoordelen van lokale ondernemers is echter per definitie strijdig met de Europese regels.

Garanties
Het college beaamt dat de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de Tomingroep. Mocht blijken dat zij buiten de boot vallen, dan zal de gemeente vergelijkbaar werk bieden. Voor een tiental ex-werknemers van de gemeente geldt al jaren een sociaal statuut. Dat wil zeggen dat zij sowieso recht houden op werk bij een van de huidige aannemers of bij de gemeente.

Risicoīs
Ook zijn er fikse risicoīs verbonden aan het stopzetten van de lopende aanbesteding. In de eerste plaats lopen de huidige onderhoudscontracten af per 31 december en kan een nieuwe procedure op zīn vroegst per 1 juli nieuwe contracten opleveren. Ook is er een reŽle kans dat aannemers forse schadeclaims indienen. Het opdelen van het onderhoud aan de stad in vier grote delen is ingegeven door efficiŽntie, en betekent daarmee een kostenbesparing voor de burger.

TERUG