"Praat met de raad": De Moskee

Almere 09 December 2002


Ons eerste WOB(Wet Openbaarheid Bestuur)verzoek om alle correspondentie en documentatie rond de geplande moskee van Al Raza is reeds op 16 oktober 2002 door dhr. Wammes ingediend.
Toen we op 8 november de stukken konden inzien, bleken er nog al wat cruciale stukken te missen.

Dit was voor ons reden om op 19 november een ´aanvullend´ WOB verzoek naar u te sturen (ondertekend door dhr. Wammes, dhr. Uffen, mevr. Meulema en mijzelf). Na het uitoefenen van grote druk hebben wij afgelopen vrijdagavond rond 22.30 uur een envelop met extra stukken ontvangen. Na bestudering blijkt dat er NOG STEEDS CRUCIALE STUKKEN MISSEN.

Gezien het feit dat morgenavond de ´praat met de raad´ bijeenkomst plaatsvindt, verzoeken wij u per direct inzage in de volgende stukken:

1)
Alle correspondentie en documentatie met betrekking tot de uitvoerige discussies binnen het ambtelijk apparaat aangaande de verkeerstechnische en stedenbouwkundige toetsingen zoals vermeld in de e-mail dd 29 augustus 2001 van de accountmanager voorzieningen (afdeling Economische zaken) aan dhr. Karamatali van de Stichting Al Raza; U geeft aan hieraan niet te kunnen voldoen i.v.m. WOB artikel 11 lid 1. Dit artikel geeft echter aan dat er geen informatie over "persoonlijke beleidsopvattingen" verstrekt hoeft te worden. Dus alle informatie die geen persoonlijke beleidsopvattingen betreft moet openbaar gemaakt worden. Verder vermeldt lid 2 van hetzelfde artikel "Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt." Dit betekent dat u altijd de informatie in niet tot personen herleidbare vorm kunt verstrekken. Bij alle reeds ontvangen informatie heeft u toch ook steeds consequent alle namen doorgehaald? Het weigeren van inzage in voornoemde informatie is m.i. derhalve niet gegrond.

2)
Alle correspondentie en documentatie met betrekking tot de verkaveling van "Het Atelier" evenals alle correspondentie en documentatie met betrekking tot de aanpassing van de verkaveling ten behoeve van de realisatie van de moskee voor de Stichting Al Raza; U geeft aan dat over dit onderwerp geen correspondentie of documentatie aanwezig is. Dit is onmogelijk gezien het feit dat in het besprekingsverslag van DSO dd 16 jan 2002 vermeld is dat de kavel een oppervlak heeft van 2300 m2 en in de "uitnodiging ontwikkeling definitief bouwplan" dd. 16 mei 2002 een grootte van 3496 m2 genoemd wordt. Hoe verklaart u dat zonder overleg en communicatie de kavel zomaar bijna 1200 m2 groter geworden is? Aan u de taak in het kader van de WOB dit nader te beargumenteren.

3)
Alle correspondentie en documentatie met betrekking tot de oplossing van en garanties voor de te verwachten parkeerproblematiek. U geeft aan dat hier geen nadere documenten over bestaan dan die we al hebben ingezien. Hieruit concludeer ik dat er geen oplossing voor het parkeerprobleem is gevonden gezien het feit dat afdeling verkeer adviseert om 130 parkeerplaatsen van 25 m2 elk te realiseren (op eigen terrein), zie e-mail dd 18 sep 2001. Dit had dus moeten leiden tot 130*25= 3250 m2 parkeerplaats (NB hele kavel is 3496 m2). In het laatste plan zijn er slechts 99 parkeerplaatsen gepland van elk 12,5 m2. Kunt u mij bevestigen dat er dus gedoogd wordt dat er geen oplossing voor het te verwachten parkeerprobleem is?

4)
Door college van B&W vastgestelde grondprijs voor de te verkopen kavel aan de Stichting Al Raza (zie brief dd 16 mei 2002 van van dhr Poels, Hoofd Economische Zaken io van B&W aan de Stichting Al Raza, kenmerk DSO/2002/1590ed); In memo dd 15 april 2002 staat onder kopje financiën "uitgifte zal plaatsvinden conform de dan geldende nota grondprijzen gemeente Almere respectievelijk conform de bestaande vestigings-en uitgifteprocedures".
Kunt u me inzage geven in de vestigings- en uitgifteprocedures?

5)
Verslag van het overleg dd 18 oktober 2002 tussen de gemeente en de Stichting Al Raza; U geeft aan dat dit verslag nog niet is vastgesteld. Het is nu bijna 2 maanden geleden dat dit overleg heeft plaatsgevonden. Ik stel voor dat u dit verslag of nu direct vaststelt of ons inzage geeft in het nog niet vastgestelde verslag (b.v. onder vermelding dat dit verslag nog niet is vastgesteld).

Ik ga ervan uit dat u mij vandaag deze stukken nog, via één van de onderstaande media, kan doen toekomen, zodat wij en de raad zich morgenavond een compleet beeld kunnen vormen.

6)
Tussen de ontvangen documenten trof ik (uiteraard) ook een aantal e-mails en faxen van mijn eigen hand aan. Ik mis echter de fax met de door mij ingediende klacht tegen mevr. Schotman en dhr. Boot wegens valse informatie en misleiding. Ikzelf ben uiteraard wel op de hoogte van deze fax, maar kunt u mij bevestigen dat deze klacht wel bij de griffier ter inzage is gelegd voor de raad?

Met vriendelijke groeten,
B. aan de Wiel

TERUG