Leefbaar Almere zet coalitie op scherp

Almere 25 Februari 2003


PERSBERICHT PvdA Almere


PVDA WIJST LEEFBAAR-VOORSTEL THEATER/CKV AF

Fractie houdt vast aan collegeprogramma

Met waardering, maar ook met enige verbazing, hebben wij kennis genomen van de poging van de fractie van Leefbaar Almere om uit de impasse rond de bouw van het theater/CKV te komen. We zien het als een serieuze poging van Nico van Duijn en Jeroen Mulder om de coalitiegenoten en het college tegemoet te komen, maar we kunnen er op politieke en inhoudelijke gronden niet mee instemmen. Hieronder lichten we toe waarom dat zo is en presenteren we een tegenvoorstel.

Het eerste probleem met het Leefbaar-voorstel is van politieke aard. Nog geen jaar geleden hebben de huidige coalitiegenoten een akkoord ondertekend, bestaande uit een samenhangend geheel van afspraken over politiek actuele onderwerpen: het collegeprogramma. Inmiddels zijn de afspraken over Omniworld uitgevoerd zoals afgesproken. De komende maanden besluiten we over ‘betaald parkeren’ en het definitief ontwerp voor het theater/CKV. De fractie van de PvdA hecht zeer aan de onverkorte uitvoering van alle afspraken. De logische en faire regel daarbij is dat het collegeprogramma alleen wordt aangepast als alle coalitiegenoten daarmee instemmen. Als die overeenstemming ontbreekt, gelden de bestaande afspraken. Dat is het fundament onder het vertrouwen dat de coalitiepartners in elkaar moeten hebben. Zonder dat fundament kan er geen langdurige samenwerking bestaan.
De PvdA, maar ook GroenLinks en het CDA, houden zich aan de bovenbeschreven gedragsregel, ook al zijn er soms verschillen van inzicht over de uitvoering van de afspraken. De fractievoorzitters van CDA en GL hebben dat duidelijk en zonder aarzeling bevestigd. Datzelfde geldt voor de leden van het college van B&W. Er zijn in het college geen verschillen van inzicht over het te voeren beleid.
In tegenstelling tot wat in het stuk van Nico van Duijn en Jeroen Mulder wordt gesuggereerd, staat de Leefbaar-fractie dus alleen als het gaat om het niet respecteren van het coalitieakkoord.

In het overleg tussen de fractievoorzitters over (onder meer) het theater/CKV, op 12 februari jongstleden, bleek overeenstemming te bestaan over de volgende uitwerking van de bestaande afspraak in het collegeakkoord:

 • Het theater/CKV wordt gebouwd volgens de in de vorige raadsperiode afgesproken specificaties en binnen het in deze raadsperiode afgesproken maximum budget van € 79,3 mln.
 • Indien de doorrekening van het definitief ontwerp leidt tot een overschrijding van dat budget, dan wordt gekeken naar kostenreducties (door bijvoorbeeld materiaal goedkoper in te kopen), architectkosten of eventuele besparingen bij de aanbesteding. Verwacht wordt dat het college zich, met het oog op een optimale prijs/kwaliteitsverhouding, hard opstelt ten aanzien van derde partijen. Van de oorspronkelijke functie-specificaties wordt niet afgeweken dan na consultatie van de raad.
 • Zoals toegezegd in de commissie ATZ van februari worden ruim vóór 15 mei, naast een overzicht van de noodzakelijke investeringen, ook de gegevens over de exploitatiekosten van het theater/CKV verwacht, zodat er voldoende tijd is om het geheel te beoordelen.
 • Bij (door de collegefracties graag geziene) onderschrijding van het budget gaan de restbedragen naar het spaarbedrag voor de bibliotheek
 • Er dient - ook in de communicatie over deze onderwerpen - een zichtbaar evenwicht te zijn tussen de besluiten die we nemen over dure grootstedelijke voorzieningen en onze inspanningen voor zaken als sociale woningbouw, jeugdvoorzieningen en huisvesting voor jongeren en starters.

  Tijdens het coalitieoverleg van 19 februari werden wij geconfronteerd met de mededeling dat de fractie van Leefbaar niet alleen bezwaar heeft tegen deze uitwerking van de afspraken, maar zelfs een streep zet door de afspraak zelf. Daarmee isoleert de fractie zich van de coalitiegenoten en het college en zet ze het voortbestaan van de coalitie op het spel.

  Het tweede probleem met het voorstel van Leefbaar is van inhoudelijk aard. De PvdA-fractie begrijpt heel goed dat de fractie van Leefbaar zich zorgen maakt over de kosten van het theater/CKV. Die zorgen delen wij en wij zijn gaarne bereid om mee te zoeken naar mogelijkheden om die kosten te beheersen. Maar de zoekrichting die de fractie van Leefbaar voorstelt, past niet bij het inhoudelijk concept van de combinatie theater/CKV, welke de basis vormt voor het bestaande coalitieakkoord. Waarom hecht de PvdA zo aan de combinatie van de functies theater en culturele vorming in één gebouw? In de vorige raadsperiode is daar zeer uitgebreid over gesproken. Waar het uiteindelijk om ging, is dat de toenmalige raad een voorziening wenste waar op alle dagen van de week iets te doen is, die laagdrempelig en transparant is en in niets lijkt op de tempels voor professionele cultuurbeoefening waar er in Nederland al zo veel van zijn. Het is daarnaast het gezichtsbepalende gebouw voor het stadscentrum, al was het maar omdat het in de vrije ruimte komt te staan en aan de ingangkant uitziet over een ruim plein (waarop we misschien wel dat podium vrij kunnen laten rijden). Een gebouw dat past in de allure van het stadshart, maar ook dagelijks onderdak biedt aan vele kinderen met muziekinstrumenten. Toen al was dat concept voor sommigen een gruwel, maar er is wel raadsbreed toe besloten.
  Het voorstel dat nu door Leefbaar wordt gedaan haalt een streep door het combinatiegebouw en vervangt het door een in stedenbouwkundig opzicht haastig en rommelig alternatief. Er komen in dat voorstel meer gebouwen op een kluitje aan de waterkant, het plein gaat verloren, er ontstaat een gat waar de bibliotheek moet komen en het open en democratische karakter van het theater/CKV wordt vervangen door een doodse cultuurdoos die alleen op speelavonden tot leven komt. Kortom: de voorziene invulling van het stadscentrum gaat grootscheeps schuiven. En dat terwijl de infrastructuur langzaam vaste vorm begint te krijgen! Niet alleen is dat heel ondoordacht in dit stadium van de bouw, het is misschien wel onmogelijk en in ieder geval heel kostbaar.

  Daarmee zijn we bij het derde probleem met het Leefbaar-voorstel: het levert naar alle waarschijnlijkheid geen besparingen op. Het gaat er bij ons niet in dat, als je de reeds gemaakte kosten voor het ontwerp van het theater/CKV (vele miljoenen euro’s!),de financiële verplichtingen tegenover de architect en de noodzakelijke ontwerpwijzigingen in het stadshart optelt bij de wens om drie nieuw te ontwerpen gebouwen te realiseren, je uit kan komen op een aanzienlijk lager kostenniveau dan € 80 mln. De Leefbaar-fractie roept in dit verband anonieme getuigen uit het stadhuis aan die beweren dat het kan. Laat maar weten wie dat zijn! Wij geloven er niets van.

  Tegenvoorstel
  De fractie van de PvdA pleit ervoor de afspraken in het coalitieakkoord te respecteren en terug te keren naar de vijf tussen de fractievoorzitters overeengekomen uitgangspunten. Met die uitgangspunten moet het naar ons inzicht mogelijk zijn een oplossing te vinden voor zowel de nu ontstane politieke breuk in de coalitie als voor de door alle coalitiefracties erkende financiële problemen die samenhangen met de realisatie van het theater/CKV.
  In de genoemde uitgangspunten wordt al voorgesteld om besparingen te zoeken in materiaalkeuze, architectkosten en het zelf uitvoeren van de aanbesteding. Wij stellen daarnaast voor om, met behoud van de functionaliteit van het gebouw, te onderzoeken of het mogelijk is kosten te besparen door slimme ontwerpaanpassingen. Daarbij kan gedacht worden aan een beperkte verplaatsing landinwaarts (voorzover dat goed aan blijft sluiten op de geplande infrastructuur), aan stapeling van ruimten aan de waterkant (minder oppervlakte boven het water en dus minder palen in de grond en aan een scherpere bruto-netto-verhouding (minder verlies van effectieve ruimte aan gangen etc.). Misschien komen we op die manier zelfs lager uit dan de reeds gereserveerde € 79,3 mln. en blijft er iets over voor een extra investering in de nieuwe bibliotheek.

  Leon Kokhuis
  Rob Beuse  TERUG