Almere bekijkt voortzetting subsidie AlmereRulez

Almere 24 Maart 2003


In reactie op uw vragen breng ik u namens wethouder Faber de volgende reactie over.

Het college wil de komende tijd meer investeren in jeugd. De jeugd heeft de toekomst en dat geldt zeker voor Almere. Het aandeel jeugd in de totale bevolking is al aanzienlijk en neemt de komende jaren nog verder toe.

Almere Rulez heeft een groot bereik en is daarmee een belangrijke ontmoetingsplaats voor jongeren. De site wordt gemaakt vˇˇr en dˇˇr jongeren. Al met al ziet het college voldoende reden dit initiatief te ondersteunen.

Dit gebeurt wel onder een aantal strikte voorwaarden. Met Almere Rulez zijn concrete afspraken gemaakt over de producten die zij leveren in tegenprestatie voor de subsidie.

Samengevat luidt de prestatie van Almere Rulez als volgt:
(de prestatie is nader gespecificeerd en omschreven in een projectvoorstel)

Almere Rulez:

- Onderhoudt een website voor jongeren en anderen die belangstelling hebben voor jongerencultuur in Almere.
- Maakt een digitale jongerenkrant voor jongeren en anderen die ge´nteresseerd zijn in de leefwereld van jongeren.
- Informeert jongeren over gemeentelijke zaken en / of andere maatschappelijke instellingen o.m. op de terreinen van kunst en cultuur, sport, werkgelegenheid, onderwijs, welzijn etc.
- Geeft jongeren en de politiek de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen via bijv. debatten, chatsessies etc.
- Werkt samen met een breed maatschappelijk en cultureel veld in het kader van jongerenactiviteiten.

Per kwartaal wordt inhoudelijk gerapporteerd.
Op 1 april 2003 wordt een schriftelijk en financieel jaarverslag tegemoet gezien, aan de hand daarvan wordt bepaald of de subsidie die in 2002 is toegekend wordt voortgezet.
De subsidie is overgemaakt t.n.v. Almere Rulez V.O.F.

Het projectvoorstel is onder begeleiding van de gemeente Almere opgesteld.
Vanuit de beleidsafdeling welzijn vindt geregeld overleg plaats met Almere Rulez.

De gemeente benadrukt dat Almere Rulez een vrij medium is. De gemeente wenst geen inhoudelijke redactionele bemoeienis met Almere Rulez. De gemeente Almere zal er wel op toezien dat de prestaties geleverd worden die afgesproken zijn met betrekking tot de subsidie.

De wethouder geeft geen oordeel over de inhoud of smaak van de journalistieke producties op Almere Rulez, zolang deze niet strijdig zijn met de gemaakte afspraken. De wethouder is wel van mening dat door de programmamakers de wet niet mag worden overtreden en dat de reportages jongeren hiertoe niet mogen aanzetten. Als de gemeente dit constateert, zal zij de makers van Almere Rulez hierop aanspreken. Overigens worden op de website spelregels gehanteerd die discriminatie en / of zeer grof taalgebruik tegengaan.

EÚn en ander moet natuurlijk wel tegen de achtergrond worden bezien dat het hier een website voor jongeren betreft. Binnen bepaalde grenzen moeten jongeren de vrijheid krijgen zich te uiten, ook als dat soms door anderen als smakeloos of aanstootgevend wordt ervaren.

Wat betreft het laatste punt: er is voor gekozen Almere Rulez onder te brengen in het Pakhuis, het jongerencultuurhuis in het centrum. Deze voorziening moet nog worden opgeleverd. Een concrete invulling van het theater /CKV-gebouw is op dit moment niet aan de orde.

Voor aanvullende vragen / opmerkingen verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter Pels

Communicatieadviseur / woordvoerder wethouder Faber

TERUG